Sweet Tempest

10 jul 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sweet tempest 2

Juli­an Win­ding og Luna Kira Rud-Peter­sen har gang i noget vir­ke­lig godt med deres fæl­les pro­jekt Swe­et Tem­pe­st. Deres soundcloud er fuld af let­te, bit­ter­sø­de, kom­po­si­tio­ner med strejf af som­mer og sol og drøm­men­de gui­tar­strøg. Fak­tisk er der alle­re­de både kva­li­tet og kvan­ti­tet nok til at udgi­ve et yderst kom­pent debutal­bum, hvis du spør­ger mig. San­ge­ne for­mår at få mig til at glem­me tid og sted — jeg bli­ver ind­hyl­let i en vidun­der­lig tåge af roman­tik og melan­kolsk reflek­sion. Jeg er fuld­stæn­dig solgt!

Jeg har alle­re­de fea­tu­red den utro­ligt lækre og iøre­fal­den­de sang Snow (læg mær­ke til fine detal­je med en mønt der klir­ren­de fal­der til jor­den omkring 1:10)  i majud­ga­ven af Gul­dorns­se­ri­en, men der er meget mere at kom­me efter.

 

Tag bare den til­ba­ge­læ­ne­de The Truth, der har den yndig­ste melo­di du kan fore­stil­le dig. Lunas vokal er ekstremt luf­tig og bli­ver næn­somt bak­ket op Juli­ans vokal, hvil­ket frem­hæ­ver num­me­rets roman­ti­ske touch.

 

Det sam­me kan næsten siges om Never Bre­ak, der er en tand mere øm.

 

Emp­ty Box er vi ovre i et lidt mere mini­ma­li­stisk uni­vers ala The XX, og Luna syn­ger til­sy­ne­la­den­de duet med sig selv.

 

Bones trans­por­te­rer dig langt væk fra hver­da­gens stress og jag på en fjer­let sky. Ahhh!

 

My Boul­der viser duo­en fra deres måske mest rock­e­de og kom­m­cerci­elt lige­frem­me side:

 

Også num­me­ret Mine har rock­e­de ten­den­ser, men er mere skæv i det i kraft af en til tider kælen­de, forvræn­get vokal:

 

Lia­ra viser ban­det fra deres mest føl­som­me og også klas­si­ske side. Num­me­ret er domi­ne­ret af længsels­fuld skønsang og kla­gen­de stry­ge­re.

 

Sene­ste num­mer på Swe­et Tem­pe­sts soundcloud pro­fil er den pop­pe­de og mere elek­tro­ni­ske To Wound:

 

Hvis du skul­le have fået lyst til at høre ban­det live, giver de gra­tis kon­cert den 17. juli i Pum­pe­hu­sets Byha­ve sam­men med Mads Bjørn. Se mere på: http://pumpehuset.dk/koncerter/mads-sweet-byhaven/

 

Swe­et Tem­pe­st | Face­book

Swe­et Tem­pe­st | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!