Sounds of 80’s sci-fi

2 okt 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

kilian-eng-20
Artwork: Kili­an Eng

I åre­vis har jeg haft en stærk for­kær­lig­hed for den­ne rela­tivt snæv­re musik­gen­re, der emmer af fir­ser-sci-fi nostal­gi og er badet i ana­lo­ge synt­hs. Vi kun­ne kal­de det Synt­hwa­ve eller Retro Electro. Jeg har løben­de de sid­ste ca. fire år til­fø­jet tra­cks til en play­li­ste med net­op det­te tema på min soundcloud, men har aldrig fået det offent­lig­gjort her på blog­gen. Men nu skal det være!

Efter at have slugt det mysti­ske og fir­ser­nostal­gi­ske sci-fi-seri­e­hit på Net­flix, Stran­ger Thin­gs, med stort vel­be­hag, tæn­ker jeg at tiden er moden til at dele det med Musik Mig Blidts læse­re og lyt­te­re! Stran­ger Thin­gs’ lydsi­de er emi­nent og har, meget fortjent, fået meget opmærk­som­hed fra både see­re og musik­me­di­er ver­den over. Alli­ge­vel synes jeg, at det er over­ra­sken­de, gen­rens hid­ti­di­ge smal­le udbre­del­se taget i betragtning.

Sco­ret til Stran­ger Thin­gs er lavet Kyle Dixon og Micha­el Ste­in, som også er den ene halv­del af synt­hwa­ve ban­det S U R V I V E fra Austin, Texas. De er inspi­re­ret af bl.a. Tan­ge­r­i­ne Dream, Van­ge­lis og John Car­pen­ter, og det er egent­lig også en meget god refe­ren­ce­ram­me for min playliste.

Play­li­sten inde­hol­der nem­lig både dybe og uhyg­ge­li­ge synt­hs som i John Car­pen­ter’s gyse­re, mør­ke, reflek­si­ve og melan­kol­ske synt­hs som i Van­ge­lis’ sco­re til Bla­de Run­ner eller som i Nico­las Win­ding Refn’s Dri­ve, samt lyse, håbe­ful­de synt­hs som rimer på 80’er ung­dom ala wal­k­men, denim, neon­far­ver og tyg­ge­gum­mi­boble­blæ­sen­de rul­les­køjtepi­ger — og dren­ge. Også mester­li­ge illu­stra­tio­ner fra Moe­bi­us og Kili­an Eng har været en inspira­tions­kil­de i kompileringsprocessen.

Jeg har valgt moder­ne opda­te­re­de udga­ver af den­ne sær­li­ge 80’er æste­tik. Dvs. at der ikke er nogen num­re, der rent fak­tisk er fra 80’erne. Jeg vil nem­lig ger­ne und­gå den che­s­sy­ness, som ofte er at fin­de i klas­sisk fir­ser­lyd. Tvær­ti­mod er num­re­ne kun op til ca. 7–8 år gam­le, såle­des at cool­ness og sol­bril­ler duk­ker op på net­hin­den i ste­det for halv­kik­se­de aero­bi­cin­struk­tø­rer med pan­debånd og span­dex (selv­om jeg er lidt i tvivl om det egent­lig også er lidt cool ;)).

Værd at næv­ne er også, at jeg har pri­o­ri­te­ret en del num­re, hvor der er mere tem­po på dren­gen, så lydu­ni­ver­set også ind i mel­lem nær­mer sig en moder­ne, mørk og melan­kolsk udga­ve af “ita­lo disco”.

Bonu­s­in­fo! I min afslut­ten­de research til den­ne sær­li­ge play­li­ste, faldt jeg over et gam­melt ind­læg fra 2011, hvor et tra­ck fra net­op S U R V I V E er med. Ind­læg­get er det sjet­te af slagsen i en serie jeg den­gang kør­te under over­skrif­ten “Goo­die Bag”. Det var sjovt nok ét af de num­re som kick­star­te­de den­ne synt­h­o­ri­en­te­re­de play­li­ste i sin tid, så cirk­len er nu slut­tet, kun­ne man sige!

Se ind­læg­get her: http://www.musikmigblidt.dk/goodie-bag‑6–2.html

Jeg har valgt at for­kæ­le dig med både en play­li­ste kom­pi­le­ret på Soundcloud og en play­li­ste kom­pi­le­ret på Spo­ti­fy. Ca. 90 % af ind­hol­det er ens på de to play­li­ster, men da nog­le tra­cks fin­des på Soundcloud og ikke på Spo­ti­fy — og omvendt, er der god grund til at tjek­ke beg­ge ud. Jeg har mar­ke­ret hvil­ke num­re, der er ekstra på den ene eller anden liste med en “Spo­ti­fy Extra” eller “Soundcloud Extra” efter de pågæl­den­de numre.

På med sol­bril­ler­ne og tryk play! God for­nø­jel­se! Jeg er spændt på, hvad du synes derude!

Sounds of 80’s sci-fi — Soundcloud playliste

1. Kuedo — Ant City
2. Chro­ma­ti­cs — Yes (Sym­me­try Remix)
3. Mot­hell — No more shutt­le (Sin­ce 2011)
4. Com Tru­i­se — Dreambender
5. Andre Brat­ten — Be A Man You Ant
6. Ste­ve Haus­childt — Blue Marlin
7. Rival Con­so­les – Odyssey
8. Glass Can­dy- Digi­tal Versicolor
9. Karl Len­nar — Tra­des (Ori­gi­nal Mix)
10. Holo­beams — Head In The Clouds
11. East India Youth — Glit­ter Recession
12. Throwing Snow — Avarice
13. Com Tru­i­se — Open
14. Le Matos — Sarah
15. S U R V I V E — Wardenclyffe
16. Sta­ti­ck­man — The end of the times
17. Oli­ver — Mechanical
18. Rep­ti­le Youth — Bla­ck Swan Born Whi­te (Keep Shel­ly in Athens remix)
19. Shlo­h­mo — Buried
20. Ges­af­felste­in — Aleph
21. Erland & The Car­ni­val — Wrong (East India Youth Remix)
22. LINDSTRØM — Ra-Ako-St (Todd Terje edit)
23. Machin­es in Hea­ven — 20xx
24. Brynjol­fur — Time (Kas­per Bjør­ke Remix) (Soundcloud Extra)
25. Bot’Ox — Cras­hed Cadi­l­lac (Over­ti­me)
26. Com Tru­i­se — Data Kiss
27. Daft Punk — The Grid
28. Kris Mena­ce feat. Bla­ck Hills — Wai­ting For You (Oli­ver Remix)
29. Per­tur­ba­tor — Vile World
30. Per­tur­ba­tor — Retrogenesis
31. Bla­ck City Lights — Tri­ed So Hard
32. Soho Reza­nejad — Clo­sing Title
33. Dark­ness Falls — Time­li­ne (Com Tru­i­se Remix)
34. Ani­mal Fee­lings — Zazi (Soundcloud Extra)
35. Ʌbel­ard — Tee­na­ge Movie — Ending Cre­dits (Soundcloud Extra)
36. Ʌbel­ard — Last Time In Spa­ce (Soundcloud Extra)
37. 80s Stal­lo­ne — Death Race (Soundcloud Extra)
38. Com Tru­i­se — Idle Wit­hdrawal (Soundcloud Extra)
39. Slin­ger — Uni­corn Zone (Soundcloud Extra)
40. Data­s­set­te — Madon­na — Bor­der­li­ne (Datas­hat Instru­men­tal Mul­ti­tra­ck Mix) (Soundcloud Extra)
41. S U R V I V E — Omniverse
42. Tan­ge­r­i­ne Dream — ;-) (Stran­ger Thin­gs cover) (Soundcloud Extra)
43. Rob Simon­sen — A New World
44. uber­LAB — Liquid_Solidus
45. Mode — Navigator

 

Sounds of 80’s sci-fi — Spotify playliste

1. Kuedo — Ant City
2. Sym­me­try — Yes
3. Mot­hell — No more shutt­le (Sin­ce 2011)
4. Com Tru­i­se — Dreambender
5. Andre Brat­ten — Be A Man You Ant
6. Ste­ve Haus­childt — Blue Marlin
7. Rival Con­so­les – Odyssey
8. Rob Simon­sen — Dress (Spo­ti­fy Extra)
9. Glass Can­dy- Digi­tal Versicolor
10. Karl Len­nar — Tra­des (Ori­gi­nal Mix)
11. Holo­beams — Head In The Clouds
12. East India Youth — Glit­ter Recession
13. Throwing Snow — Avarice
14. Com Tru­i­se — Open
15. Le Matos — Sarah
16. S U R V I V E — Wardenclyffe
17. Sta­ti­ck­man — The end of the times
18. Oli­ver — Mechanical
19. Rep­ti­le Youth — Bla­ck Swan Born Whi­te (Keep Shel­ly in Athens remix)
20. Jon Hopkins — Open Eye Sig­nal — Asle­ep Ver­sion (Spo­ti­fy Extra)
21. Shlo­h­mo — Buried
22. Ges­af­felste­in — Aleph
23. Rob Simon­sen — Out­bre­ak (Spo­ti­fy Extra)
24. Erland & The Car­ni­val — Wrong (East India Youth Remix)
25. LINDSTRØM — Ra-Ako-St (Todd Terje edit)
26. Machin­es in Hea­ven — 20xx
27. Brynjol­fur — Time (Ori­gi­nal mix) (Spo­ti­fy Extra)
28. Bot’Ox — Cras­hed Cadi­l­lac (Over­ti­me)
29. Com Tru­i­se — Data Kiss
30. Daft Punk — The Grid
31. Kris Mena­ce feat. Bla­ck Hills — Wai­ting For You (Oli­ver Remix)
32. Per­tur­ba­tor — Vile World
33. Per­tur­ba­tor — Retrogenesis
34. Bla­ck City Lights — Tri­ed So Hard
35. Soho Reza­nejad — Clo­sing Title
36. Dark­ness Falls — Time­li­ne (Com Tru­i­se Remix)
37. Rob Simon­sen — Ver­ra­za­no (Spo­ti­fy Extra)
38. S U R V I V E — Omniverse
39. Rob Simon­sen — A New World
40. Kyle Dixon and Micha­el Ste­in — Stran­ger Thin­gs — Exten­ded (Spo­ti­fy Extra)
41. Disa­ster­pea­ce — Titan (Spo­ti­fy Extra)
42. uber­LAB — Liquid_Solidus
43. Mode — Navigator

 

Sul­ten efter mere fir­ser-sci-fi-nostal­gi? Lyt til S U R V I R V E’s dug­fri­ske album RR7349, der udkom den 30. septem­ber!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!