Rough Days For Diamond Trade

14 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Med­lem­mer­ne i Rough Days For Dia­mond Tra­de er ikke er helt nye i gamet. I føl­ge deres pro­jek­tets face­book pro­fil tæl­ler med­lem­mer­ne Fre­de­rik Søl­berg (Ghost Socie­ty, Lake Pla­cid) på vokal, Las­se Herbst (Choir Of Young Belie­vers, Ghost Socie­ty, Blue Foun­da­tion) på trom­mer, Jakob Mil­lung (moi Capri­ce, Choir Of Young Belie­vers, The Late Gre­at Fitzcar­ral­do) på bas og Jacob Funch (I Got You On Tape) på guitar.

Hoved­bag­man­den er dog Fre­de­rik Søl­berg, som har ind­spil­let det meste selv på den kom­men­de EP. Cæci­lie Tri­er fra Chi­mes & Bells bidra­ger med cel­lo og på sing­len Doupt­ful Mind syn­ger Jan­nis Noya Makri­gi­an­nis fra Choir Of Young Belie­vers kor. De reste­ren­de med­lem­mer er kun en del af Rough Days For Dia­mond Tra­de i livesammenhænge.

For­u­den det musi­ske vir­ke har Fre­de­rik Søl­berg været visu­el kunst­ner for bands som Spe­a­ker Bite Me, Moi Capri­ce og Sna­ke And Jet’s Ama­zing Bul­lit Band. Fre­de­rik er des­u­den prisvin­den­de doku­men­ta­rist (De Har Solgt Ver­dens Lun­ger)

Doub­t­ful Mind er før­ste sing­le fra debut EP’en, der udkom­mer i Dan­mark den 16. april. De ryt­mi­ske instru­men­ter har en frem­træ­den­de plads i lyd­bil­le­det. Søl­bergs vokal er drøm­men­de, men man aner noget util­pas­set og skyg­ge­fuldt sim­re under over­fla­den. Dis­se to ele­men­ter kom­mer meget fint til udtryk i musik­vi­deo­en, instru­e­ret af Anders Malm­berg og smukt foto­gra­fe­ret af Nadim Carlsen.

Se og hør Doub­t­ful Mind her :

Rough Days for Dia­mond Tra­de — Doub­t­ful Mind from Nadim Carl­sen on Vimeo.

 

 

Køb san­gen på iTu­nes her.

 

Inde på RDF­DT’s soundcloud pro­fil fandt jeg et andet ori­gi­nalt num­mer. Jeg er dog ikke klar over, om det er at fin­de på EP’en. Sam­men­lig­net med Doupt­ful Mind anes en stil i ret­ning af repe­ti­ti­ve møn­stre og en gen­nem­gå­en­de stem­ning af håb og drøm­me, der bli­ver udfor­dret af den bar­ske virkelighed.

 

Jeg fandt også et fedt og bom­ba­stisk rum­klin­gen­de remix af Chi­mes & Bells’  Do The Right, som i øvrigt er at fin­de på Sound of Copen­ha­gen Vol. 8, der udkom den 2. febru­ar. Ori­gi­na­len af Chi­mes & Bells kan du lyt­te til i et ind­læg af ældre dato. (tryk på link)

 

Selv­om Days For Dia­mond Tra­de pri­mært er et enmand­spro­jekt, er det et godt eksem­pel på, at aktø­rer­ne på dan­ske musiks­ce­ne er rig­tig gode til at hjæl­pe hin­an­den med deres pro­jek­ter på kryds og tværs. Den­ne kol­la­bo­re­ren­de ånd er efter­hån­den et udbredt fæno­men i den dan­ske under­grund. Måske er det med­vir­ken­de til, at der duk­ker så man­ge inter­es­san­te bands op? Noget som har stå­et på et godt styk­ke tid. Thumps op for det!

Jeg glæ­der mig til at høre mere fra Rough Days For Dia­mond Tra­de og for­hå­bent­lig ople­ve de sam­ar­bej­den­de kræf­ter i live­sam­men­hæng i nær­me­ste fremtid!

 

Rough Days For Dia­mond Tra­de | Facebook

Rough Days For Dia­mond Tra­de | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!