Rosemary — Promegranate EP

28 nov 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rosemary2

Pro­me­gra­na­te er tit­len på Rose­marys anden EP. Den før­ste med tit­len A Per­si­an Tale skrev jeg om for godt år siden, og det dansk/iranske par bestå­en­de af Sahar Pour og Las­se Mar­ti­nus­sen fort­sæt­ter den gode stil. End­nu engang for­mår de på finur­lig og opfind­som vis at blan­de moder­ne skan­di­navisk lyd med og halvfjerd­ser­nes Iran, disco, electro­nica, højfre­kvent avant­garde og regu­lær dansa­bel pop. Som det frem­går, er det ikke så nemt at put­te ned i en boks med et tyde­ligt gen­re­navn på og hel­dig­vis for det!

Mulig­vis vil Sahar Pours ofte skin­gre vokal irri­te­re nog­le lyt­te­re, men selv­om den ikke lever op til nog­le klas­si­ske skøn­heds­i­de­a­ler, synes jeg per­son­ligt, at den er udtryks­fuld og pas­ser godt sam­men med de skar­p­skår­ne synthhooks.

Pro­me­gra­na­te hand­ler iføl­ge par­ret selv om at fin­de styr­ken og om at tur­de, uan­set neder­lag og mod­gang, hvil­ket kom­mer til udtryk i et mere rebelsk, modigt og ind­by­den­de lydu­ni­vers. San­ge­ne er skre­vet og pro­du­ce­ret af Las­se, men er et udtryk for hvor­dan de beg­ge har haft det.

Resul­ta­tet er vel­lyk­ket og lyder ikke som noget andet, jeg kan kom­me i tan­ke om. Udtryk­ket er ret per­son­ligt og synes at sam­men­fat­te par­rets respek­ti­ve kul­tu­rel­le bag­grund på en spæn­den­de måde. Vega ved det, for Rose­mary spil­ler på Ide­al Bar den 4. decem­ber.

Event på Face­book: https://www.facebook.com/events/616970848365024/?source=1

Nå, men du skal jo ikke sny­des for at fin­de ud af, hvor­dan musik­ken så rent fak­tisk lyder!

Du kan strea­me Pro­me­gra­na­te via entenS­po­ti­fy eller Wimp. Min favo­rit er Poli­ce, der ved omkring 1.25 intro­du­ce­rer en synth “to die for”! Jeg forel­ske­de mig i dens sprød­hed ved før­ste lyt!

 

 

Du kan også tjek­ke musik­vi­deo­en ud til album­mets måske mest dansab­le num­mer I Know:

Rose­mary — I Know

 

De festen­de men­ne­sker fra video­en ovenover står fuld­stæn­digt stil­le og kig­ger ind i kame­rat i den ofi­ci­el­le “visu­al” til EP’ens sid­ste num­mer Hurt Me. Det er vist ikke en deci­de­ret musik­vi­deo men nok sna­re­re noget, der vil bli­ve brugt som “visu­al” i livesammenhænge.

For et par måne­der siden udkom Sound Of Copen­ha­gen med deres 11. udga­ve, hvor­på Rose­mary figu­re­rer med num­me­ret The City, som ikke er med på den nye EP

Rose­mary — The City

 

Las­se Mar­ti­nus­sen er ikke kun musi­ker, men instru­e­rer også musik­vi­deo­er (bl.a. Mew, Jacob Bel­lens, Who Made Who) og rek­la­me­film. I for­bin­del­se med den for­ri­ge EP A Per­si­an Tale instru­e­re­de han en yderst sevær­dig og mystisk film, der svæ­ver i spæn­dings­fel­tet mel­lem kunst­film og musik­vi­deo. Den inde­hol­der lyd­bid­der fra A Per­si­an Tale og fun­ge­rer på den måde også som en slags showca­se for par­rets for­ri­ge EP.

Rose­mary | Facebook
Rose­mary | Homepage
Rose­mary | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!