Rosemary

5 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den 6. decem­ber udgi­ver den halvt iran­ske, halvt dan­ske elek­tro­ni­ske duo Rose­mary deres debut EP A Per­si­an Tale. Udgi­vel­sen er en fusion af det moder­ne Skan­di­navi­en og halvfjerd­ser­nes Iran, af disco og electro­nica, højfre­kvent avant­gar­de og regu­lær pop.

Det fun­ge­rer sublimt, og jeg kan der­for varmt anbe­fa­le udgi­vel­sen. EPen består af seks ori­gi­na­le tra­cks, der vil være til­gæn­ge­li­ge som gra­tis down­lo­ad på duo­ens hjem­mesi­de og beta­len­de down­lo­ad på iTu­nes. Den bli­ver des­u­den udkom­me på vinyl i star­ten af det nye år. Udgi­vel­sen føl­ges op meden ræk­ke remix af pro­mi­nen­te arti­ster fra ind og udland, her­un­der bl.a. dan­ske Kas­per Bjør­ke og ame­ri­kan­ske The Gol­den Filter.

Duo­en udsen­der yder­li­ge­re en otte minut­ter lang musik­film umid­del­bart efter udgi­vel­sen, der præ­sen­te­rer Rose­marys iden­ti­tet i et audio­visu­elt uni­vers. Duo­ens mand­li­ge halv­del, Las­se Mar­ti­nus­sen, som også er fil­min­struk­tør, har instru­e­ret video­en. Mens vi ven­ter på EP og musik­film, får du her en fors­mag på EPen, som jeg har fået lov af Rose­mary at dele.

Rose­mary — Sle­ep Alo­ne  (Right cli­ck to download)

02 Sle­ep Alone

Hør hele EPen herunder:
Rose­mary “A Per­si­an Tale” down­lo­ad the free EP at http://www.rosemarymusic.net/ by Rose­mary

 

Rose­mary | Homepage

Rose­mary | Myspace

Rose­mary | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!