Right Away, Great Captain!

29 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Right Away, Great Captain

Right Away, Gre­at Cap­tain! er et aku­stisk sol­opro­jekt af Andy Hull, der også er for­san­ger i ban­det Man­che­ster Orche­stra. Jeg opda­ge­de ham gen­nem musi­ke­ren Jon Mor­gans cover af num­me­ret Right Ahe­ad, Young Sail­or, som figu­re­re­de i det­te ind­læg om Jon Mor­gan for et par uger siden. En kunst­ner der i øvrigt ope­re­rer i ca. sam­me bold­ga­de som Right Away, Gre­at Captain!

Og hvad er det så for en bold­ga­de? Sva­ret er sin­ger song-wri­ter/al­ter­na­tiv folk, når det er bedst. Når det er mest højstemt min­der det lidt om Bon Iver, når han er mest højstemt. Sufjan Ste­vens er et andet folk-eks­pe­ri­men­te­ren­de navn, der fal­der mig ind. Når voka­len er mere intimt hvi­sken­de, min­der det en smu­le om Radi­cal Face, som jeg også knu­sel­sker. Right Away, Gre­at Cap­tain! er dog min­dre elek­tro­nisk fun­de­ret. Noget andet de to kunst­ne­re har til fæl­les er, at de godt kan lide at for­tæl­le histo­ri­er, der spæn­der over fle­re albums — eller kon­cep­tal­bums om du vil (Radi­cal Face har en emi­nent tri­lo­gi ude under fæl­lestit­len Family Tree).

Right Away, Gre­at Cap­tain! har mel­lem 2007–2012 udgi­vet tre albums. Til sam­men udgør de en tri­lo­gi, der for­tæl­ler en fik­tiv saga om en sømand fra 1700-tal­let, som over­væ­rer sin kone og bro­der sam­men i hin­an­dens arme og der­ef­ter dra­ger til søs. Her møder han en kap­ta­jn, der bli­ver hans men­tor, men vre­den i for­hold til konen og bro­de­ren til­ta­ger, og til sidst ven­der han hjem med dra­be­li­ge moti­ver. Det hele ender meget tragisk og dystert, og san­ge­ne til­ta­ger til­sva­ren­de grad­vist i mør­ke — især på det sid­ste album The Church Of The Good Thief. Det hyg­ge­li­ge og var­me udtryk som ellers tit ken­de­teg­ner folk/singer songwri­ter-gen­ren tvin­ges såle­des natur­ligt i bag­grun­den, når søman­den er mest desil­lu­sio­ne­ret. Det kom­mer til udtryk i en des­pe­rat og skin­gert lyden­de vokal, der min­der mig om Bright Eyes’ Conor Oberst på bl.a. san­ge som Cut­ting Off The Blood To Ten og I Am A Vam­pi­re på album­met The Even­tu­al­ly Home samt We Were Made Out Of Ligh­t­ningThe Church Of The Good Thief.

Den følel­ses­mæs­si­ge spænd­vid­de er stor på tværs af de tre albums, og det er én af tri­lo­gi­ens sto­re for­cer. Hvis man lyt­te aktivt til lyrik­ken og der­med får hele histo­ri­en med, bli­ver lyt­te­o­p­le­vel­sen selvsagt størst, så det vil jeg selv­føl­ge­lig opfor­dre dig til!

The Bit­ter End er før­ste instal­la­tion i trilogien:

 

Album num­mer to i tri­lo­gi­en er Even­tu­al­ly Home:

 

The Church Of The Good Thief ful­den­der tri­lo­gi­en (og har des­u­den meget stem­nings­fuld artwork):

captain

 

For en mere detal­je­ret gen­nem­gang af den histo­rie tri­lo­gi­en udfol­der, tjek dis­se to artik­ler ud:

http://modern-vinyl.com/2012/07/30/review-right-away-great-captain-trilogy/

http://propertyofzack.com/post/18565177063/propertyofzack-interview-right-away-great-captain

 

Når du har ladet den­ne saga og følel­ses­mæs­si­ge rej­se rod­fæ­ste sig, kan du pasen­de gå i kast med The Lost Sea — en sam­ling af B‑sider/outtakes og dem­over­sio­ner fra tri­lo­gi­en. Den inde­hol­der 15 tra­cks, men det er kun åbnings­num­me­ret, der er stream­bart. Hvis du vil have fin­gre­ne i resten, må du til lommerne.

 

Right Away, Gre­at Cap­tain! | Facebook

Right Away, Gre­at Cap­tain! | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!