Rhian Sheehan — Stories From Elsewhere

2 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rhian Sheehan

Rhi­an She­e­han er en New Zealand base­ret kom­po­nist, der eks­pe­ri­men­te­rer med elek­tro­nisk musik, orke­stra­le og ambi­en­te kom­po­si­tio­ner samt “field recor­dings” — alt­så lyde og opta­gel­ser fra vir­ke­lig­he­dens ver­den. Alt sam­men i skøn for­e­ning, som ska­ber et meget orga­nisk lyd­bil­le­de. Ja, man fri­stes til at kal­de det for “lyd­ver­den” i ste­det, for musik­ken har en dra­gen­de effekt. Man for­svin­der i en ver­den af even­tyr og barn­lig nostalgi.

Det er ikke til­fæl­digt, at Rhi­an også har stor suc­cess med at kom­po­ne­re musik til TV (bl.a. seri­er­ne The Cult og Reser­voir Hill), rek­la­mer, film og filmtrailere.

Jeg har før fea­tu­red Rhi­an She­e­han i Goo­di­e­bag #5 og støt­te­kom­pi­la­tio­nen For Nihon for jord­s­kæl­vet i Japan i 2011. Nu er det ble­vet tid til, at jeg skri­ver et ind­læg dedi­ke­ret ude­luk­ken­de til Rhi­an She­e­hans musik i for­bin­del­se med, at hans helt nye album, Sto­ri­es From Elsewhe­re, udkom den 26. marts.

Hans tid­li­ge­re albums Seven Tales From Of The North Wind og Stan­ding In Silen­ce er Jeg kæm­pe fan af. De byder på noget nær den smuk­ke­ste fusion mel­lem ambi­ent, klas­sisk og elek­tro­nisk musik, jeg kan kom­me i tan­ke om.

Sto­ri­es From Elsewhe­re er et album, jeg har ven­tet på i godt to år og hel­dig­vis er det fan­ta­stisk — ja, fak­tisk over­går det mine for­vent­nin­ger. Sam­men­lig­net med tid­li­ge­re udgi­vel­ser har “Sto­ri­es” en langt rige­re lyd og mere kre­a­tiv og vari­e­ret brug af instru­men­ter. Du fin­der både elek­tro­ni­ske klok­ke­sam­p­le­de “skram­le­ri­er” (Lul­la­by Machine, Cre­a­tion Myt­hs), sfæ­risk, reflek­siv skøn­hed (Sileo, Thoughts on Natu­re), fil­mi­ske, stor­lad­ne num­re med fuldt klas­sisk orke­ster (Nusquam) og post-rock-lig­nen­de num­re, der væk­ker asso­ci­a­tio­ner til Sigur Rós og Ham­mo­ck (Upper Sky, Litt­le Sines, A Thim­b­le Full of Sor­row, Som­nus).

Hvor de tid­li­ge­re albums oftest hav­de en dro­ne­lig­nen­de karak­ter er kom­po­si­tio­ner­ne nu mere melo­di­ske og synes at ram­me sin lyt­ter hår­de­re rent følelsesmæssigt.

Tag for eksem­pel den eksta­ti­ske Litt­le Sines:

Litt­le Sines har også fået en musik­vi­deo, lavet af sam­me kunst­ner som har skabt det barn­li­ge, nostal­gi­ske art­ork til “Sto­ri­es”.

 

Nusquam lyder som kli­maks­sce­nen til en episk, roman­tisk film. Ekstremt følel­ses­mæt­tet og et num­mer, der nemt kan få dig til at kni­be en tåre, hvis du accep­te­rer den udtal­te patos og ellers er i den “ret­te” stemning.

A Thim­b­le Full of Sor­row og Upper Sky byg­ger beg­ge tål­mo­digt op med stry­ge­re og sfæ­ri­ske klang­fla­der til et kli­maks, der under­støt­tes af bul­dren­de trom­mer. Som­nus gør det sam­me bare med gui­tar i ste­det for stry­ge­re. Dis­se tre num­re er klart de mest post-rock­e­de i struk­tur og instrumentering.

 

Åbnings­num­me­ret Sileo slår en tone af efter­tænk­som stil­hed an med bli­de kla­ver­to­ner på en atmos­fæ­ri­ske bund af bl.a. trækro­ners vej­ren i vin­den, men­ne­ske­myl­der, fjer­ne eng­le­lig­nen­de kald og bru­sen­de, æte­ri­ske guitarrumklange.

 

Album­mets til­bli­vel­ses­pro­ces­sen beskri­ver Rhi­an She­e­han selv således:

The album as a who­le came about via expe­ri­men­ta­tion. I’ve been moving furt­her away from com­pu­ter made electro­ni­ca over the last few years and tin­ke­ring away in my home stu­dio with old children’s musi­cal toys and gad­gets I’ve col­lected over the years, wor­king out ways to make inte­r­e­sting and unusu­al sounds. I mixed half of the album with Lee Prebb­le, which was good fun. We ran the drums and strings through an old 60’s pla­te reverb to get a more nostal­gic atmosp­he­ric tone. Most of the tex­tu­res on this album were made with electric gui­tars and vocals run through various out­bo­ard effects. I wan­ted to make an album that soun­ded very natu­ral and orga­nic — a col­lection of sonic sto­ri­es that hope­ful­ly will be liste­ned to as one body of work.”

 

Sto­ri­es From Elsewhe­re  er et meget hel­støbt album, der efter min mening fortje­ner et stort publi­kum. Hør det i hele sin strå­leg­lans her­un­der eller via Bandcamp, hvis du ikke bru­ger Spotify.

 

Udgi­vel­sen er også en kærkom­men lej­lig­hed til at få sam­let op på de tid­li­ge­re udgi­vel­ser, samt en mas­se uud­gi­vet mate­ri­a­le, som du hel­ler ikke må sny­de dig selv for. Det hele kan høres på Rhi­an She­e­hans bandcamp eller soundcloud. Mine favo­rit­ter fra Rhi­an She­e­hans soundcloud, der pt inde­hol­der hele 129 num­re(!) har jeg sam­let i en play­li­ste neden­for. 56 minut­ters eskapisme!

Læg mær­ke til, at der også gem­mer sig et remix af post-rock ban­det Ham­mo­ck — nog­le andre hel­te af mine!

Rhi­an She­e­han | Homepage
Rhi­an She­e­han | Facebook
Rhi­an She­e­han | Soundcloud
Rhi­an She­e­han | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!