Ønskeøen — Baby Cigarettes (single)

6 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pressefoto (Mayhem + logo)

Ønskeø­en er ny band­kon­stel­la­tion, der rum­mer stær­ke kræf­ter fra fire mere etab­le­re­de bands - The Rumour Said Fire (Cri­sti­an Rin­dorf), Cody (Kas­par Kaae, Nik­las Skyt­te­gaard og David Fjel­strup), Sle­ep Par­ty Peop­le (Bri­an Batz) og From Sarah (David Fjel­strup). Det er på papi­ret en cock­tail jeg ger­ne vil sma­ge på, og hel­dig­vis er før­ste smags­prø­ve klar og sma­ger rig­tig godt!

Num­me­ret Baby Ciga­ret­tes træk­ker på et klu­de­tæp­pe af gen­rer — jeg kan både høre træk fra melo­disk støj­ro­ck, psy­ke­de­lisk rock, sho­e­ga­ze og dream­pop. Det er måske hel­ler ikke så mær­ke­ligt, for i et inter­view som ban­det for­ny­lig gav til Gaf­fa, frem­går det, at Ønskeø­en er en slags musi­kalsk lege­plads for med­lem­mer­ne, hvor lysten til at lave musik og eks­pe­ri­men­te­re er langt vig­ti­ge­re end at føl­ge bestem­te dog­mer. Måske har de valgt nav­net “Ønskeø­en”, for­di det i Peter Pan’sk for­stand net­op er et sted, hvor leg er i højsædet?

Per­son­ligt er jeg des­u­den sær­ligt glad for at gen­hø­re David Fjeld­strups lyse, luf­ti­ge og let nasa­le vokal, for hans sangstem­me rum­mer en sår­bar­hed, jeg er stor fan af, og som han bidra­ger med i Cody, men sær­ligt har glim­ret med i pro­jek­tet From Sarah (læs tid­li­ge­re ind­læg her­om).

Ønskeø­en har ind­til vide­re ind­spil­let fem num­re, som bli­ver udgi­vet én af gan­gen over de næste måne­der med til­hø­ren­de video. Baby Ciga­ret­tes udkom i april, så for­vent et nyt num­mer inden for et par uger!

Ønskeø­en er i øvrigt kon­fir­me­ret til Musik i Lejet, der fin­der sted den 17.–19. juli i Tisvildeleje.

 

Ønskeø­en | Homepage
Ønskeø­en | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!