From Sarah — Are We Okay? (LP)

26 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I dag den 26. marts udkom­mer From Sarahs før­ste LP Are We Ok? En solid omgang indie rock, der især glim­rer i kraft af for­san­ger David Fjeld­strups flot­te, føl­som­me stem­me. Som jeg frem­hæ­ve­de i et tid­li­ge­re ind­læg, så rum­mer den mas­ser af oprig­tig­hed. Ofte i form af længsel eller fortviv­lel­se, som også er afspej­let i tek­ster­nes tematik.

I pre­se­med­del­sen frem­går det, at David Fjeld­strups barn­dom og opvækst var i en unavn­gi­ven sekt, som har sat dybe spor i ham. Han har følt sig svig­tet af him­len. Måske også af men­ne­sker? Des­u­den har det med­ført en følel­se af frem­med­gjort­hed blandt andre mennesker.

Jeg cite­rer pres­se­med­del­el­sen: “At være men­ne­ske blandt men­ne­sker kan være den svæ­re­ste disci­plin.(…) Kan man være sig selv, når man er sam­men med andre?”

Det er dis­se tun­ge emner, som tek­ster­ne kred­ser om.

Instru­men­te­rin­gen er for­holds­vis klas­sisk, og jeg sav­ner måske en smu­le lyst til fle­re eks­pe­ri­men­ter og til at bry­de ud med de ska­be­lo­ner og vir­ke­mid­ler, som ban­det tyde­lig­vis mestrer til fingerspidserne.

På sing­len First Mista­ke, som jeg fået lov at læg­ge til down­lo­ad, slår Fjeld­strups vokal over i en skæb­nesvan­ger fal­set, som jeg er ret vild med! Jeg kan afslø­re, at den giver lige så man­ge kul­de­gys­nin­ger live! Og så synes den i øvrigt at frem­kom­me fuld­stæn­dig ube­svæ­ret uden den mind­ste antyd­ning af en skæ­ren­de grimasse.

From Sarah — First Mista­ke (Right cli­ck to download)

From Sarah — 06. First Mistake

 

Her har du musikvideoen:

 

David Fjeld­strups subli­me fal­set vokal blev også demon­stre­ret på EP’en Notes fra 2011:

 

Men til­ba­ge til den net­op udkom­ne LP. Her­fra synes jeg også, du skal give titel­san­gen et spin for at høre Fjeld­strups stem­me i hans nor­ma­le lyse, nasa­le toneleje:

 

Og selv­om jeg har haft det Kas­h­mir-agti­ge num­mer Demons på blog­gen før, så kan den sag­tens tåle et genhør:

Og et gensyn:

 

Og skynd dig så at købe Are We Ok? på iTu­nes her.

Du kan også fan­ge From Sarah på deres Dan­mark­s­tur­né som sup­port for magi­ske Sle­ep Par­ty Peop­le på føl­gen­de datoer/steder:

30. marts: For­bræn­din­gen, Albertslund

31. marts: Stars, Vordingborg

5. april: Temp­let, Lyngby

6. april: God­set, Kolding

13. april: Lil­le Vega, København

14. april: Byg­nin­gen, Vejle

 

From Sarah | Facebook

From Sarah | Soundcloud

From Sarah | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!