Odesza

30 jul 2014 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

odesza-3027

Jeg har en klar svag­hed for højstem­te, super­me­lo­di­ske og drøm­men­de fusio­ner mel­lem electro­ni­ca, chil­lwa­ve, dream­pop og IDM. Odesza bestå­en­de af to band­med­lem­mer — Har­ri­son Mills, Clayton Knight, er det sene­ste band, jeg er fal­det for, der fal­der inden for det gen­respænd. De lyder som en mel­lem­ting mel­lem fire andre favo­rit­ter i sam­me bold­ga­de M83, Chvr­ches, Flu­me, Chro­me Sparks og Hooray For Earth. Hvis du kan lide bare én af dis­se kunst­ne­re bør du give Odesza et lyt.

De har net­op annon­ce­ret, at deres andet album In Return udkom­mer den 9. sep­tem­ber via Coun­ter-Records, en under­af­de­ling til Ninja-Tune.

Cove­rartwork ser læk­kert futuri­stisk ud:

odesza2

To sing­ler er slup­pet løs som en fors­mag, og det lover godt!

På Memo­ri­es That You Call får Odesza hjælp fra indi­ske Monsoon­si­ren (som jeg også har et godt øje til) på vokal. Det sam­p­le­de kor koblet med sol­strå­le-synt­hs og dybe beats ska­ber en ant­hem-agtig melo­di og stem­ning, der sen­der mig direk­te i ekst­a­se! Jeg kan nær­mest mær­ke, hvor­dan de lyk­ke­brin­gen­de fero­mo­ner bob­ler rundt i mit kredsløb — en effekt som man­ge af Odeszas num­re frem­kal­der hos mig!

 

Sun Models (feat. Made­lyn Grant) er en mere til­ba­ge­læ­net og som­mer­lig affære:

 

Mens du ven­ter på at In Return lan­der, kan du give dig i kast med duo­ens EP fra sid­ste år - My Fri­ends Never Die eller det før­ste album fra 2012 - Sum­mer­s’s Gone.

Mens først­nævn­te net­op, som tit­len anty­der, lyder som en som­mer på hæld, dvs. af hæn­ge­kø­je-afslap­ning, melan­ko­li og lyse­rød sol­ned­gang, er EP’en mere hårdt­slå­en­de uden at være deci­de­ret par­ty-ban­ger-lal­leg­lad. Beg­ge kan strea­mes fra Spo­ti­fy og des­u­den down­lo­a­des gra­tis fra Odeszas hjem­mesi­de: http://odesza.tumblr.com/releases.

Her føl­ger en hånd­fuld favo­rit­ter fra dis­se udgivelser.

Num­me­ret IPlayY­ouLi­sten var fak­tisk med på Slap nu af! vol. 5 play­li­ste fra janu­ar i år.

 

Hey Now er i hængekøjeafdelingen.

 

Wit­hout You samp­ler på vel­lyk­ket vis bid­der fra Goyte’s Some­bo­dy That I Used To Know:

 

If The­re’s Time demon­stre­rer Odeszas evne til at ska­be fan­ta­sti­ske iøre­fal­den­de voka­le hooklines.

 

Odesza | Homepage

Odesza | Facebook

Odesza | Twitter

Odesza | Soundcloud

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

One Comment

  1. […] Mills, Clayton Knight, er det sene­ste band, jeg er fal­det for, der fal­der inden… (in post Odesza from Musik Mig Blidt. More by this artist at […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!