Slap nu af! vol. 5

3 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Vladimir Kush3

Artwork: Vla­di­mir Kush

Slap nu af! er en serie play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret medi­ta­tion.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sende serie. Fokus­set rent gen­re­mæs­sigt vil være domi­ne­ret af chil­lede, drøm­mende elek­tro­ni­ske toner, men også sho­e­gaze, hip­hop, ambi­ent og ny-klas­sisk instru­men­tal musik vil være repræ­sen­te­ret.

En betrag­te­lig del af arti­sterne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­sterne eller iTu­nes, og hvis de gør, er det ikke sik­kert, at det spe­ci­fikke num­mer gør, for­di det enten ikke offi­ci­elt er udgi­vet end­nu, er en demo eller et uof­fi­ci­elt remix. Så vær­sgo at læne dig til­bage og slap­pe af med guld­korn fra under­grun­den!

Det dan­ske islæt udgø­res den­ne gang af dis­se arti­ster:

  • When Saints Go Machines Iodi­ne, der her har fået et chil­let twist af Robin Han­ni­bal fra Rhye og Quadron.
  • Poolsi­de er en halv­dansk duo. Filip Niko­lic som tid­li­ge­re spil­le­de bas i Juni­or Seni­or og også spil­ler i Los Ange­les ban­det Ima Robot laver med sin mak­ker Jef­frey Para­di­se læk­ker “day­ti­me disco” under nav­net Poolsi­de.
  • Unkwon (Anders Dixen aka DixO­ne) er efter­hån­den en Musik Mig Blidt ynd­ling og optræ­der her med et boot­leg remix af Cloud Boats sjæl­ful­de Dre­an.
  • Bak & Lin­de­mann, en duo bestå­en­de af Basti­an Bak og Jos­hua Lin­de­mann, bidra­ger med et dub­bet, mini­ma­li­stisk boot­leg af Dusty Spring­fi­elds gam­le klas­si­ker.

 

Tra­ck­li­ste:

01. Flu­me Juni­or Boys — Eve­ry Litt­le Step (Flu­me Remix)
02. John LaMo­ni­ca — Ghost
03. Pavel Dov­gal — Silen­ce (feat. Gra­ci­ela Maria)
04. Cat­ching Flies — Stay Fore­ver
05. Poolsi­de — Pla­net Cara­van (Poolsi­de Rework)
06. Poolsi­de — Har­vest Moon
07. When Saints Go Machine — Iodi­ne (Robin Han­ni­bal Remix)
08. ODESZA — IPlayY­ouLi­sten
09. Pat­chley — Stay in bed
10. The Flas­h­bulb — Undi­scove­red Col­ors
11. Oskar Schu­ster — Stjer­nen (feat. Pos­si­mi­ste)
12. Bro­t­her­ti­ger Lovers (Blit­he Field Remix)
13. Kid Moxie — The Bail­or
14. Hen­ry Saiz — Fill me up Feat. Cor­ne­lia
15. Fever­kin — Coi­led Cor­ner (Ft. Bijou.)
16. Dusty Spring­fi­eld — Spooky [Bak & Lin­de­mann Boot­leg]
17. Sivu — Bodi­es (Cloud Boat’s Let the Bodi­es Hit the Floor Remix)
18. Cloud Boat — Dre­an (Unkwon Boot­leg)
19. Flu­me — Insa­ne feat. Moon Holi­day
20. Gid­ge — For Seoul Pt. I
21. Gid­ge — For Seoul Pt II
22. Hay­den Thor­pe & Jon Hopkins — Good­bye Hor­ses

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!