October Dance — Paradise in Heaven (EP)

20 apr 2017 by Sasja Melgaard Lassen, No Comments »

Musik Mig Blidt har til­ba­ge i 2012 skre­vet om det køben­havn­ske band Octo­ber Dan­ce, da de udgav deres før­ste sing­le Hou­ses Fal­ling.

Siden da er der sket en hel del for ban­det, der består af Tobi­as Kiel Lau­e­sen (Vokal, Gui­tar, Synth), Uffe Dalskov (Bas), Kri­sti­an Paul­sen (Percus­sion), Kri­sti­an Bøn­løk­ke (Synth) og Saxe Seba­sti­an Lom­holt (Trom­mer). De har nem­lig udgi­vet hele tre EP’er: Den før­ste 7 Moon i 2013, efter­fulgt af Group Plea­su­re i 2014, og er alt­så nu aktu­el­le med EP’en Para­di­se in Hea­ven, der udkom 3. febru­ar 2017.

Ban­dets lyd har ændret sig fra de før­ste udgi­vel­ser til den nye EP. De funky bas­gan­ge og 80’er-inspi­re­re­de synt­hs går igen på samt­li­ge udgi­vel­ser, men mens de ældre udgi­vel­ser godt kan vir­ke en smu­le mere dystre med hårdt­slå­en­de elek­tro­ni­ske beats og et mere lo-fi æste­tisk udtryk, emmer den nye EP af som­mer og opti­mis­me. Det er tyde­ligt, at ban­det i den­ne omgang er influ­e­ret af New Yor­ks disco-sce­ne, og har set mere i ret­ning mod Bee Gees. Især de funky bas­gan­ge og den over­drev­ne brug af disco­ag­ti­ge synth-lyde tyde­lig­gør den­ne inspiration.

Band­med­lem­mer­ne er bosat både i Køben­havn, Frank­rig og Island og kan på den måde også træk­ke på man­ge for­skel­li­ge inspira­tions­kil­der. Der­u­d­over er album­met del­vist ind­spil­let på Cos­ta del Sol, hvil­ket også er tyde­ligt både i EP’ens titel og san­ge­nes som­mer­li­ge og funky udtryk. Num­re­ne er super lækre og luf­ti­ge, og pas­ser per­fekt til den­ne tid, hvor som­me­ren er lige om hjørnet.

Sid­ste num­mer på EP’en Deep Oce­ans har Excelsi­or med på vokal. Excelsi­or er Anja T. Lar­h­mann fra Ice Cream Cat­hed­ral’s sol­opro­jekt, som hav­de pre­mi­e­re i begyn­del­sen af 2017. Det­te num­mer adskil­ler sig også væsent­ligt fra resten af EP’en, ved at være min­dre disco og mere drøm­men­de og blidt. Det­te pas­ser også per­fekt til Anja’s mini­ma­li­sti­ske og luf­ti­ge vokal. Og på den måde afslut­tes album­met på en rig­tig fin måde, der træk­ker trå­de til­ba­ge til nog­le af de tid­li­ge­re udgi­vel­ser, ved at til­fø­re nog­le lidt mere roli­ge klange.

Jeg kan klart anbe­fa­le, at man giver den nye EP et lyt. Den giver én lyst til at dan­se, og man kan ikke lade være med at bli­ve fan­get af de fede og næsten cor­ny lyde fra synt­hen og nik­ke med i takt til bea­tet fra percussionen.

Lyt til Para­di­se en Hea­ven her:

 

Der­u­d­over er også helt vild med den funky bas­gang i sing­len Fri­day fra 2016, der klart er min favo­rit-udgi­vel­se fra Octo­ber Dance:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!