Ny Navneløs video + tourdatoer

7 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

navneløs stille

Nav­ne­løs har net­op udgi­vet en ny sing­le, Stil­le fra det subli­me debutal­bum med den ambi­tiø­se titel Værk og ind­le­der fra den 9. okto­ber en mini­tur­né i Dan­mark (se ste­der og dato­er læn­ge­re nede).

Sing­len har fået en fin musik­vi­deo lavet af instruk­tør Tho­mas Dyr­holm. Han for­tæl­ler om tan­ker­ne bag:

Man siger, at hjer­te rimer på smer­te. En kli­ché af dimen­sio­ner, men en sand én af slagsen. Musik­vi­deo­en til “Stil­le” skil­drer det under­li­ge fæno­men, at det net­op er i de aller­lyk­ke­lig­ste momen­ter af livet, at melan­ko­li­en ram­mer os. Som lysets para­doksa­le skyg­ge­si­de, der min­der os om det godes for­gæn­ge­lig­hed. I “Stil­le” føl­ger vi et ungt par og deres på én gang stær­ke og uen­de­ligt skrø­be­li­ge kær­lig­hed. Sto­re kræf­ter er i spil, når forel­skel­sens beru­sel­se bob­ler igen­nem dis­se to uprø­ve­de kær­lig­heds­væ­se­ners unge krop­pe og kaster dem ud forel­skel­sens frie fald.“

 

At ban­det lige har valgt num­me­ret Stil­le som den nye sing­le er meget velvalgt, da de kom­men­de kon­cer­ter med ban­det bli­ver mere tyste og inti­me, end hvad fokus i lang tid har været i live­sam­men­hæn­ge med Navneløs.

Vi har spil­let man­ge “rocks­hows” ind­til nu, og det har været super sjovt. Men vi vil ger­ne søge læn­ge­re ind til ker­nen i, hvad vi kan ska­be sam­men. Hvor­dan musik­ken kan bli­ve end­nu mere intim og end­nu mere kraft­fuld”, for­tæl­ler for­san­ge­r­in­de Lin Rosen­beck, og bli­ver sup­ple­ret af gui­ta­rist mm. Johan Kru­se: “Vi vil for­sø­ge at ska­be et rum, hvor man kan give sig hen til nuet, lade sig fly­de med, og blot være”.

Ved kon­cer­ter­ne bli­ver besæt­nin­gen udvi­det og visu­el­le ele­men­ter vil bli­ve en stor del af showet. Målet er at ryk­ke musi­ske græn­ser, og sam­ti­dig for­e­ne de til­ste­de­væ­ren­de. Ban­det Temp­le, som jeg for få dage siden dæk­ke­de her på blog­gen, er support.

Per­son­ligt glæ­der jeg mig meget til at ople­ve Nav­ne­løs i en mere intim udgave!

Navneløs Intimitetstour:

Tors­dag d. 9. okto­ber: Stu­den­ter­hu­set, Oden­se — sup­port “Temp­le”
Fre­dag d. 10. okto­ber: Lop­pen, Køben­havn — sup­port “Temp­le”
Lør­dag d. 11. okto­ber: Ram­pe­lys, Sil­ke­borg — sup­port “Temp­le”
Fre­dag d. 17. okto­ber: Huset, Aal­borg — sup­port “My Bubba”
Lør­dag d. 18. okto­ber: Atlas, Aar­hus — sup­port “Temp­le”

Bil­let­ter: http://navnelos.dk/turne-support/

 

Ny kortfilm til vinter

En anden spæn­den­de nyhed føl­ger i kølvan­det på musik­vi­deo­en til Stil­le. Den opføl­ges til vin­ter af kort­fil­men Vi Fal­der Stil­le, som med udgangs­punkt i sam­me histo­rie udfol­der for­tæl­lin­gen yder­li­ge­re, og smel­ter sam­men med Nav­ne­løs’ musi­ske univers.

Kort­fil­men kom­mer til at pla­ce­re sig et sted i mel­lem en kort­film og musik­vi­deo uden at være nogen af dele­ne. Ban­det for­tæl­ler, at fil­men kom­mer til at defi­ne­re åbnin­gen af en helt ny fil­misk dimen­sion af Nav­ne­løs’ uni­vers, med håbet og længs­len som pej­le­mær­ke. Instruk­tø­ren er igen Tho­mas Dyr­holm, men det bed­ste er, at al musik og tekst vil være skre­vet af Navneløs.

 

Coverversioner af danske kunstnere

Siden udgi­vel­sen af Værk er det også værd at næv­ne, at ban­det leget med cover­ver­sio­ner af Lis Søren­sens Ver­den Er I Far­ver og Skam­mens Vogns Ken­der Du Det, og det er de slup­pet vir­ke­lig godt fra, synes jeg!

 

Cove­ret af Skam­mens Vogn blev ind­spil­let i for­bin­del­se med Nav­ne­løs’ med­vir­ken i det gode musikpro­gram Mono­gram med Anders Reuss på Radio 24/7 (spol frem til tids­ko­den 51:00):

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!