Ny gratis EP fra Far Away From Fiji + koncert i aften

21 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

far away 5

Far Away From Fiji er ble­vet fulgt tæt her på MMB siden før­ste ind­læg om ban­det, der kan date­res til­ba­ge til 22. decem­ber 2010!  Ban­det har med andre ord været læn­ge under­vejs, men nu er der meget, som tyder på, at de er ved at være fly­ve­fær­di­ge. For det før­ste er de dags dato både klar med en ny EP, You’ve Come A Long Way, og kon­certak­tu­el­le på Vegas Ide­al bar. For det andet er de offent­lig­gjort til at spil­le på årets SPOT festi­val i Aar­hus den 3. maj. Så for­hå­bent­ligt og for­ven­te­ligt er 2013 året, hvor duo­en for alvor bry­der igen­nem lydmuren!

Den nye EP byder på tre nye san­ge, som end­nu engang viser ban­dets evne til at lave rela­tivt simp­le, men meget smuk­ke og nostal­gi­ske san­ge, som går rent ind hos mig. Ene­ste anke er, at kom­po­si­tio­ner­ne har en ten­dens til at lig­ne hin­an­den lige en tand for meget. Eksem­pel­vis læner melo­di­en på det nye num­mer Sire­nia sig lige lov­ligt meget op af det tid­li­ge­re num­mer Trust. Sam­men­lign selv:

Det ændrer dog ikke på, at dren­ge­ne er gode til at bibe­hol­de en sær­lig ner­ve i alt, hvad de spyt­ter ud. En ner­ve som er svær at gøre rede for eller sæt­te fin­ger på, men som jeg blot for­nem­mer er til­ste­de. Måske er det for­di det melan­kol­ske tek­stu­ni­vers kom­bi­ne­ret med de simp­le struk­tu­rer og små­stø­jen­de ele­men­ter gan­ske enkelt taler til mig. Det vir­ker ufor­ce­ret og der­med ærligt.

Sire­nia er det i øvrigt værd at bemær­ke, at ban­det har taget et skridt væk fra det pri­mært lo-fi-præ­ge­de, aku­sti­ske udtryk til et mere stor­la­dent, synt­he­sizer­do­mi­ne­ret udtryk med kla­re pile i ret­ning af 80’erne.

Her har du de to andre num­re, Rest­less og You’ve Come A long Way fra den nye EP:

 

Som en bonus vil jeg også dele et cover af Dani­el John­stons hjer­te­gri­ben­de True Love Will Find You In The End, som figu­re­re­de på Far Away From Fijis Soundcloud pro­fil før jul, men som så vidt jeg kan se, er taget ned igen.

Far Away From Fiji — True Love Will Find You In The End (Dani­el John­ston cover) (Right Cli­ck to Download)

Far Away From Fiji — True Love Will Find You In The End (Dani­el John­ston cover)

 

Her­med en opfor­dring til hop­pe ind på Far Away From Fijis hjem­mesi­de og down­lo­a­de den nye EP samt den for­ri­ge, hvis den end­nu ikke er erhver­vet! De er end­da gra­tis og tak for det! Du kan selv­føl­ge­lig også søge på Far Away From Fiji her på Musik Mig Blidt og læse, hvad jeg retrospek­tivt har skre­vet om bandet.

Vi slut­ter af med musik­vi­deo­en til Sire­nia.

Far Away From Fiji from Far Away From Fiji on Vimeo.

 

Far Away From Fiji | Homepage
Far Away From Fiji | Facebook
Far Away From Fiji | Blog
Far Away From Fiji | Soundcloud 1
Far Away From Fiji | Soundcloud 2

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!