Far Away From Fiji

22 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Over­skrif­ten på det­te ind­læg er, udover at være meget sandt — den nuvæ­ren­de vej­r­si­tu­a­tion i Dan­mark taget i betragt­ning(!), også nav­net på et band jeg for­ny­lig faldt over.

Far Away From Fiji består af Ras­mus Zed­litz og Nico­lai Qvind­b­jerg fra The Late Para­de samt film­ma­ger og trom­mesla­ger Jep­pe Kolstrup.

De har lagt 2 par san­ge ud på net­tet, og jeg kan spe­ci­elt godt lide Built up Sce­ne­ry, som er en fin lil­le indie hymne.

Far Away From Fiji — Built Up Sce­ne­ry (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Built Up Scenery

Det andet num­mer, der er lidt mere stø­jen­de, er hel­ler ikke værst!

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields

Efter eget udsagn Far Away From Fiji som et punk­band, men da de ikke kun­ne spil­le hur­tigt nok, begynd­te de at foku­se­re på den gode melo­di i ste­det — hvil­ket efter udfal­det at døm­me sik­kert var et klogt træk.

I øje­blik­ket er to nye num­re i stø­be­for­men, og jeg glæ­der mig til at høre, i hvil­ken ret­ning dren­ge­ne tager den.

Hold øje med Far Away From Fiji — der er poten­ti­a­le her.

Far Away From Fiji | Homepage

Far Away From Fiji | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!