North Fall — Outside It’s Growing Light

19 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

North Fall

North Fall er ende­lig ude med en offi­ci­el udgi­vel­se i form af et mini­al­bum­met Out­si­de It’s Growing Light, der hand­ler om timer­ne mel­lem mør­ket og den tid­li­ge mor­gen og også lyder der­ef­ter. Front­mand Ander Bel­lings følen­de vokal, er den pri­mæ­re bærer af de fine og ofte drøm­men­de melo­di­er med en pæn sjat melan­ko­li til­sat. Den er helt tæt på i lyd­bil­le­det, som syn­ger han til én i al for­tro­lig­hed. Voka­len akkom­pag­ne­res af enk­le, lo-fi-æste­ti­ske instru­men­te­rin­ger, som er nøje dose­ret. “Less is more”-princippet synes, at have været sty­ren­de, men det­te for­hin­drer ikke lyt­te­ren i at bli­ve dra­get ind det afdæm­pe­de, melan­kol­ske uni­vers, som udgør North Fall. I god tråd med album­mets tema, er effek­ten størst, når man lyt­ter ale­ne fra start til slut, og tids­punk­tet er sent på afte­nen eller i de sene nattetimer.

Album­met, der både er skre­vet og pro­du­ce­ret af front­mand Anders Bel­ling på 21 år, hand­ler om at flyg­te ind i ingen­ting – nostal­gi­ske idéer om ste­der, men­ne­sker og for­hold, der ikke læn­ge­re eksi­ste­rer. Tek­ster­ne hand­ler om at hæn­ge fast og gem­me sig i nostal­gisk tom­hed, mens tit­len på album­met hand­ler om lyset uden­for og det, som er i ven­te. Heri lig­ger der håb, og hel­dig­vis, for ellers kun­ne al den til­ba­ge­sku­en­de nostal­gi og melan­ko­li, godt bli­ve for meget af det gode.

Lyt engang til Run­ner og Pro­to­col, og se om du ikke kan gen­ken­de oven­stå­en­de beskrivelse.

North Fall — Runner

 

North Fall — Protocol

 

Det er ikke til­fæl­digt at album­met lyder så intimt, som det gør. Out­si­de It’s Growing Light blev til i en ét-værel­ses lej­lig­hed på Nør­re­bro fyldt med instru­men­ter, en gam­mel mixer og ens­po­lebånd­op­ta­ger. De ende­li­ge otte spor er sær­ligt udvalgt og genind­spil­let fra utal­li­ge demo­er, som Anders har skre­vet i de sene nat­te­ti­mer i sin lej­lig­hed på Nør­re­bro. Det fore­gik over en lang peri­o­de fra ’09 til ’12 – noget, der ofte før­te til nabokla­ger og trus­ler om hjem­løs­hed fra nabo­er­ne. De ende­li­ge opta­gel­ser fandt sted i vin­ter­næt­ter­ne sid­ste år, og album­met udkom ende­ligt den 27. janu­ar i år.

 

 

Hvis du bor i Køben­havn eller omegn kan du fan­ge North Fall som opvarm­ning til to anbe­fa­lel­ses­vær­di­ge kon­cer­ter i nær fremtid.

North Fall spil­ler som opvarm­ning for Mutu­al Bene­fit d. 26/2 på Vegas Ide­al Bar. En kunst­ner som jeg tid­li­ge­re har udtrykt stor begej­string for. Face­boo­k­e­vent her: https://www.facebook.com/events/478222638965967/?fref=ts

Der­u­d­over spil­ler North Fal til Hei­matts relea­se­kon­cert d. 15/3 på Lop­pen, hvor også upco­m­ing­nav­net The Attic Sle­e­pers, et andet loven­de dansk navn, var­mer op. Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/588923247858176/?fref=ts

 

North Fall | Soundcloud
North Fall | Homepage
North Fall | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!