Mutual Benefit — Love’s Crushing Diamond

14 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

mutual benefit

Mutu­al Bene­fit er 25-åri­ge Jor­dan Lees sol­opro­jekt. Mini­al­bum­met Love’s Crus­hing Dia­mond er et lil­le mester­værk af folkpop­pe­de per­ler på en snor iklædt væven­de orke­stra­le arran­ge­men­ter. Mens Lee har rejst på kryds og tværs af USA har han ind­spil­let san­ge­ne i sam­ar­bej­de med for­skel­li­ge venner.

Samt­li­ge num­re er ekstremt drøm­men­de og har­moni­ske på en dej­lig hjer­te­varm og intim måde. Sam­ti­dig er udtryk­ket ven­ligt og imø­de­kom­men­de med en snert af nostal­gi og melan­ko­li. Kom­po­si­tio­ner­ne har en ufor­lig­ne­lig sans for sart skøn­hed, og jeg elsker den fine brug af tin­dren­de klok­ker og sen­si­ti­ve brug af vio­lin! Her er par eksempler:

Mutu­al Bene­fit — Advan­ced Falconry

Mutu­al Bene­fit — Let’s Play / Sta­tue of a Man

 

 

Advan­ced Falcon­ry har fået en meget inter­es­sant video af film­kol­lek­ti­vet Bangs, der før har lavet video for kunst­ne­re som Aut­re Ne Veut, School of Seven Bells og Zola Jesus. I slo­w­mo­tion viser den en ker­ne­fa­mi­lie, der gør sig klar til at pose­re til et fami­lieportræt på en efter­års­ramt græs­plæ­ne. Video­en fan­ger et øje­bliks til­stand, idet klip­pet i real­ti­me løber over ca. 15 sekun­der og på den måde doku­men­te­rer en mas­se små nuan­cer mel­lem fami­lie­med­lem­mer samt den anstreng­te (og måske fal­ske) gri­mas­se man ofte iklæ­der sig ved dens slags fotografier.

 

Stream den 7 num­re lan­ge EP via Spo­ti­fy eller WiMP. Favo­rit­ten er nok sid­ste num­mer, den 7 minut­ter lan­ge og i udtryk­ket nær­mest orga­ni­ske Strong Swim­mer.

  

 

Selv­om Love’s Crus­hing Dia­mond er klart den mest medri­ven­de og gen­nem­før­te udgi­vel­se fra Mutu­al Bene­fit, er hans rela­tivt omfat­ten­de bag­ka­ta­log klart også et besøg værd. Find det via Bandcamp (link i bun­den af indlægget).

Hvis du er lige forel­sket i Mutu­al Bene­fits som jeg er det, kan du ople­ve pro­jek­tet i et fire­mands setup den 26. febru­ar på Vegas Ide­al Bar.

 

Mutu­al Bene­fit | Bandcamp
Mutu­al Bene­fit | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!