Nils Frahm — Live in Concert (at Louisiana Museum of Modern Art)

3 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

frahm

Nils Fra­hms kon­cert på Lou­i­si­a­na Muse­um of Modern Art i for­bin­del­se med Frost festi­val var min fem­te Nils Fra­hm kon­cert og som altid helt igen­nem fan­ta­stisk magisk.

Lou­i­si­a­na var så sne­di­ge at opta­ge kon­cer­ten og har net­op lagt kon­cer­tens før­ste 24 minut­ter onli­ne, så nu har du mulig­he­den for at få del i den magi, som træng­te ind i hjer­ter­ne på alle til­ste­de­væ­ren­de den aften og gjor­de dem til fans, om de kend­te Fra­hms musik i for­vej­en eller ej.

 

Nils Fra­hm fik i øvrigt et nyt kla­ver for­ny­lig. Det tog ham over et år i sam­ar­bej­de med hans kla­ver­byg­ger Car­sten Schulz at få kla­ve­ret, et lil­le Ber­dux Grand Pia­no med modi­fi­ce­ret med filt­dæm­pe­re, fær­dig­byg­get. Fra­hm har en for­kær­lig­hed for den lyd, bru­gen af filt­dæm­pe­re ska­ber. Noget som er sær­ligt tyde­ligt på hans subli­me album Felt, opkaldt net­op efter den­ne tek­ni­ske modifikation. 

Det før­ste num­mer ind­spil­let på det nye kla­ver har Nils lagt op på sin soundcloud. Det har gan­ske enkelt fået tit­len Nils has a new pia­no og er en stil­le, nær­mest hvi­sken­de per­le, der snildt kun­ne have figu­re­ret på Felt. 

 

Nils Fra­hm | Homepage
Nils Fra­hm | Facebook
Nils Fra­hm | Wimp
Nils Fra­hm | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!