Newbees Festival 2012: Vind 2 billetter

26 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den århu­sisan­ske New­be­es Festi­val er en hyl­dest til de nye talen­ter på den dan­ske musiks­ce­ne. Tid­li­ge­re har festi­va­len været med til at bre­a­ke arti­ster som Tre­e­fight For Sun­light, Uli­ge num­re og The Rumour Said Fire.

I år ser pro­gam­met såle­des ud:

PROGRAM FREDAG D. 28. SEPTEMBER:
20.00: Døre­ne åbner (1 gra­tis øl inden kl. 21.00)
21.00: HOMEWRECKER
21.50: Mat­hil­de Savery
22.35: Schultz And Forever
23.30: Gre­en Lives
00.30: Dig og Mig
01.00–04.00: After­par­ty i sam­ar­bej­de med Namunël

 

PROGRAM LØRDAG D. 29. SEPTEMBER:

20.00: Døre­ne åbner (1 gra­tis øl inden kl. 21.00)
21.00: Age of Giants
21.45: We Were Born Canaries
22.40: Dan­gers of the Sea
23.40: Jet­si Kain
00.25: Lin­ko­ban

 

Desvær­re kan jeg ikke selv del­ta­ge i festi­va­len, men hvis jeg kun­ne, stod dis­se kunst­ne­re højest på min liste:

 

Schultz And Forever

Loven­de, ung sin­ger­song-wri­ter som tid­li­ge­re har været fea­tu­red på blog­gen. En ny Ep skul­le være klar til janu­ar næste år.

 

Jet­si Kain

En anden blog­fa­vo­rit. Jet­si Kains pop er inspi­re­ret af 60’erne. Inspira­tions­kil­der­ne tæl­ler The Beat­les, The Beach Boys og Simon & Gar­fun­kel samt nye­re nav­ne som MGMT og Blur. En debut EP har for­ny­lig set dagens lys, og den er værd at tjek­ke ud. Stream den her:

 

Age Of Giants

Det fem mand sto­re band fra Køben­havn spil­ler en slags kryds­ning mel­lem atmos­fæ­risk pop og indie rock. Var­me, drøm­men­de toner og vel­lyd. Tjek evt. et gam­melt ind­læg om ban­det for at høre fle­re sange.

 

Alt i alt er det et kom­pe­tent lineup New­be­es festi­val præ­sen­te­rer igen i år. Man­ge af de andre nav­ne er også interessante.

Hvis du vil med gra­tis, kan du vin­de 2 bil­let­ter ved at skri­ve i kom­men­tar­fel­tet, hvem din favo­rit på festi­va­lens lineup i år er. Jeg træk­ker to vin­de­re fre­dag den 28. sep­tem­ber kl. 9 om morgenen.

Jeg bekla­ger, at det kan være lidt svært at fin­de kom­men­tark­nap­pen, hvis du er på for­si­den af blog­gen. Du fin­der den nederst i ind­læg­get, hvor der med små bog­sta­ver i øje­blik­ket står “No com­men­ts”. Held og lykke!

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!