Age Of Giants

24 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Age Of Giants spil­ler til SPOT festi­val til maj i år. Det fem mand sto­re band fra Køben­havn spil­ler en slags kryds­ning mel­lem atmos­fæ­risk pop og indie rock og er et char­me­ren­de bekendt­skab, hvis du spør­ger mig. Gene­relt har musik­ken en varm og melan­kolsk tone, jeg godt kan lide.

Num­me­ret Ghost er at fin­de på debut­pla­den, som Age Of Giants er i gang med at ind­spil­le. Num­me­ret har kla­re refe­ren­cer til sol­be­skin­net gui­t­ar­ba­se­ret indie pop/rock.

 

Det lyk­ke­des mig dog også at opstø­ve fle­re dej­li­ge styk­ker musik på Age Of Giants Soundcloud. Her er udtryk­ket mere drøm­men­de og sho­e­ga­zer præ­get med klang­fla­der og rum­klang. Jeg kan ikke helt fin­de ud af, hvil­ket udtryk jeg bedst kan lide. Det­te er bestemt også læk­kert! Lyt engang:

 

Til sidst et remix, hvor de elek­tro­ni­ske ele­men­ter er mere frem­træ­den­de, og hvor ekso­ti­ske voka­ler dominerer.

 

Det lyder til at Age Of Giants er ved at fin­de deres udtryk. Jeg glæ­der mig til at høre, hvad det udmun­der i på debut LP’en i den nære fremtid.

Du kan lyt­te til mere Age Of Giants via de digi­ta­le plat­for­me, jeg har lin­ket til i bun­den af ind­læg­get. En stor del af det kan down­lo­a­des gratis.

 

Age Of Giants | Facebook

Age Of Giants | Soundcloud

Age Of Giants | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!