Need A Name

4 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Vi skal ned i gear. Helt ned i gear. Det kan den 25-åri­ge ita­li­e­ner Dario Lupo, der står bag down­tem­po electro­ni­ca pro­jek­tet Need A Name hjæl­pe os med.

Selv karak­te­ri­se­rer han sin musik som “melo­di­es from outer spa­ce”, og det kom­mer ret tæt på at indram­me det musi­kal­ske udtryk. I hvert fald har Need A Names musik en udtalt vægt­løs dimen­sion. Det er sær­de­les drøm­men­de og læg­ger sig tæt op af dro­ne-gen­rens langstrak­te melo­di­er og klang­fla­der. Så for­be­red dig på at høre noget musik, der vil hen­sæt­te dig i en nær­mest medi­ta­tiv, tran­ce­ag­tig tilstand.

Jeg faldt først over Need A Name i for­bin­del­se med et hyl­dest remix han hav­de lavet af post-rock ban­det Ham­mo­cks smuk­ke I Can Almost See You. Jeg elsker ori­gi­na­len, og jeg synes også godt om det­te remix.

 

Så begynd­te jeg at gå på opda­gel­se i Need A Names remix kata­log og opda­ge­de et remix af gam­mel ynd­ling, nem­lig Heli­os (der også står bag Keith Ken­niff,  Gold­mund og Mint Julep) (Se tid­li­ge­re ind­læg), som har lavet noget af det bed­ste, man kan få ører­ne i, når det kom­mer til down­tem­po electro­ni­ca til den ambi­en­te side.

 

Need A Name har pro­du­ce­ret man­ge remixes, og det værd at gå på opda­gel­se i dem på hans Soun­cloud pro­fil. Her har jeg valgt tre andre, der ram­te mig særligt:

 

Med to refe­ren­cer til Ham­mo­ck og Heli­os, hvis musik jeg beun­drer meget, tænk­te jeg at jeg hel­le­re måt­te gå på opda­gel­se i Need A Names egne ori­gi­na­le pro­duk­tio­ner. Og selv­om det ikke er det hele, der væk­ker lige stor genklang i den melan­kol­ske afde­ling af mit sind, fortje­ner enkel­te num­re fra den ita­li­en­ske lyd­ma­gers nyligt udgiv­ne album What You Were, What I’ve Beco­me spal­te­plads her.

Før­ste num­mer, We, bli­ver båret af en fed, dyb bas og en opklip­pet, mani­p­u­le­ret vokalsample.

 

Næste num­mer med den længsels­ful­de titel You’re Just a Dream, But I Still Hope You’ll Come True, vil for nog­le være lidt irri­te­ren­de i star­ten. Den bip­pen­de sire­ne-agti­ge lyd kan til at star­te med skæ­re lidt i øre­ne. Men hav tål­mo­dig­hed. Lang­somt bli­ver den­ne lyd omrin­get af atmos­fæ­ri­ske ele­men­ter som en slags tåge, der bli­ver tyk­ke­re og tyk­ke­re. Ved omkring de tre minut­ter lyder det lidt som en eks­plo­sion i slo­w­mo­tion. En blid eks­plo­sion. Kan du høre det?

Selv for­kla­rer Dario Lupo, at de før­ste tre minut­ter “taler” om “drøm­men” og den anden halv­del — den kraft­ful­de, skal for­mid­le “håbet” (i for­hold til tit­len). Det­te udsagn udtryk­ker måske meget godt, at Need A Names musik ikke kun er bil­led­ska­ben­de, men også følel­ses­frem­kal­den­de. I hvert fald er det­te hensigten.

 

Vi slut­ter af med num­me­ret Galaxies, der som tit­len byder på eska­pis­me til fjer­ne egne. En pul­se­ren­de bas, bre­ak­be­ats og kni­tren­de lyde udgør stam­men, mens ambi­en­te ele­men­ter tager os med læn­ge­re og læn­ge­re ud i uni­ver­sets kringelkroge.

 

Need A Name | Soundcloud

Need A Name | Facebook

Need A Name | Bandcamp

Need A Name | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!