Navneløs — Metronord (ny single)

5 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

navneløs

Det talent­ful­de dan­ske og purun­ge band med det selv­re­flek­si­ve navn — Nav­ne­løs, har før fået roser for deres EP her på MMB, og nu rører ban­det glæ­de­lig­vis på sig igen. Sing­len Metro­n­ord gri­ber sta­fet­ten fra EP’ens blan­ding af alter­na­tiv rock og stor­la­den, klas­sisk orke­stre­ring, dog i den­ne omgang med en klar domi­nans af først­nævn­te. Den gode melo­di er hel­dig­vis sta­dig intakt, lige­som num­me­rets bund af vari­e­ren­de stø­jen­de ele­men­ter end­nu engang til­fø­rer en sto­flig­hed, der gene­relt klæ­der ban­dets lyd.

Ner­ven af ung­dom­me­lig nai­vi­tet og længsels­fuld­hed skin­ner sta­dig igen­nem, men man for­nem­mer mere aggres­si­vi­tet og mål­ret­tet­hed (eller er det afkla­ret­hed?) i num­me­rets instru­men­te­ring såvel som lyrik: “I nat ved jeg, at du vil kom­men­de svæ­ven­de til mig / over him­len kom­mer du, men du fin­der mig ikke, jeg er stuk­ket af”.

Num­me­ret blev ind­spil­let i Aar­hus Lydstu­die novem­ber 2012, med Asger Chri­sten­sen som pro­du­cer og tekniker.

Video­en til Metro­n­ord, står Tho­mas Dyr­holm fra fotokol­lek­ti­vet Powerclap bag. Han har tid­li­ge­re pro­du­ce­ret video­er til andre unge nav­ne som Schultz And Fore­ver og Asb­jørn, og skabt visu­als til Wal­do & Mars­has liveshows.

 

Metro­n­ord cemen­te­rer det­te 7 mand sto­re band som et af de mest ori­gi­na­le og inter­es­san­te på den dan­ske sce­ne lige nu.

Fang Nav­ne­løs på deres Danmarksturné:

7. febru­ar: Walt­hers, Skanderborg
8. febru­ar: Kaf­fe & kær­lig­hed, Hjørring
16. febru­ar: Radar, Århus
28. febru­ar: Atlas, Århus
2. marts: Ide­al Bar, København

 

Nav­ne­løs | Bandcamp
Nav­ne­løs | Facebook
Nav­ne­løs | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!