Nanna Schannong

15 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Nanna Schannong

Mine ører er helt oppe at rin­ge over en sprit­ny sing­le fra et nyt stjer­neskud på den alter­na­ti­ve dan­ske musiks­ce­ne — en pige der bærer nav­net Nan­na Schan­nong, der er bosat i Århus. Sing­len hed­der Eve­ryt­hing Seems Nicer in the Dark, og hvis det er sådan musik lyder, når det kom­mer fra et mørkt sted — ja så er jeg til­bø­je­lig give hen­de ret i, at mør­ke lyder bed­re. Måske er det for­di, mør­ke er i fami­lie med melan­ko­li, som tro­fa­ste læse­re vil vide, jeg har en for­kær­lig­hed for.

Sing­len hand­ler om at lade sig dra­ge mod det dystre og mør­ke og give mere slip på hver­da­gen og demon­stre­rer Nan­nas fin for­nem­mel­se for balan­cen mel­lem det inti­me, afven­ten­de og mini­ma­li­sti­ske på den ene side og det stø­jen­de, for­lø­sen­de og bom­ba­sti­ske på den anden side.

Lige så smukt er det, når Nan­na lav­mælt og sart kræn­ger sin sjæl ud, kun akkom­pag­ne­ret af en ensom, distant gui­tar, som når hun lader lyset strøm­me ind i mør­ket i form af højstemt “la la” sang i paral­lel him­mel­flugts­linje med postro­ck­ens vir­ke­mid­ler — rever­bet gui­tar og bul­dren­de trom­mer — ind­til mør­ket til sidst får over­ta­get igen, idet en ambi­ent støj­fla­de af den alvor­stun­ge og skæb­nesvan­ger­ly­den­de slags udgør num­me­rets sid­ste minut.

Tjek også den flot pro­du­ce­re­de musik­vi­deo ud, lavet af Ale­xan­der Bak Sag­mo fra den aar­hu­si­an­ske talentsko­le Super8 og fil­met af André Han­sen, der bl.a. arbej­der sam­men med kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Powerclap.:

 

Nan­na Schan­nongs lyd min­der lidt om en anden Musik Mig Blidt ynd­ling, Nav­ne­løs, og det er ikke helt til­fæl­digt. Johan Kru­se fra Nav­ne­løs har nem­lig leve­ret gui­ta­ren til num­me­ret, og Nan­na leve­re­de fak­tisk vokal til Nav­ne­løs’ fan­ta­sti­ske EP, så det giver god mening, at et udtalt slægtskab kan kon­sta­te­res de to kunst­ne­re imellem.

Johan er i øvrigt del af det faste live­band og har været med til at pro­du­ce­re Nan­na Schan­nongs debut-EP, The day we told our­sel­ves: Eve­ryt­hing is going to be alright!, der udkom­mer til august. EP’en er ind­spil­let i Aar­hus Lydstu­die sam­men med Kenn Hede­gaard Eskild­sen (Dad Rocks!, Lyd­mor, The Bro­ken Beats) og bli­ver udgi­vet på hen­des eget pla­de­sel­skab Tip­sy Teen Records.

Hele EP’en er ind­spil­let live i stu­di­et og fle­re af num­re­ne med live over­gan­ge for at ram­me sam­me inten­si­tet og stem­ning som til koncerterne.

”Vi var eni­ge om, at det hele skul­le ind­spil­les live, der var lige­som mere på spil, hvis vi gjor­de det på den måde. Pla­den er også ble­vet mere lar­men­de, end vi først hav­de plan­lagt, men man­ge af tin­ge­ne er duk­ket op løben­de og vi er nået frem til en meget intu­i­tiv og sam­men­hæn­gen­de lyd. Vi vil­le ger­ne frem­pro­vo­ke­re de små fejl og detal­jer der opstår, når man kaster sig selv ud på dybt vand – de små ting som også gør musik­ken leven­de”, for­tæl­ler Nan­na om processen.

Nan­na Schan­nong med band har før opt­rå­dt live til kon­cer­ter i Dan­mark, bl.a. til PræS­POT under SPOT­festi­val 2012, Vester­bro Festi­val og som opvarm­ning for det aar­hu­si­an­ske postrock/prog rock­band Sky Archi­tects på deres Dan­mark­stour­né, så en EP har været under­vejs et styk­ke tid.

Nan­na send­te også to num­re ind til DR’s Kar­ri­e­re­ka­no­nen. Det ene var den net­op omtal­te sing­le og det andet num­mer med tit­len Whe­re I Want To Go, har jeg opstø­vet på Kar­ri­e­re­ka­no­nens soundcloud.

 

Ikke et num­mer af sam­me impo­ne­ren­de kali­ber, men jeg tror num­me­ret kun­ne gøre sig fint på EP’en som en del af en hel­hed. Den udkom­mer som sagt til august!

 

Nan­na Schan­nong | Homepage
Nan­na Schan­nong | Facebook
Nan­na Schan­nong | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!