Magnolia Shoals

10 jan 2013 by Stinus, No Comments »

magnolia-shoals2

Ja, det hed­der de oprin­de­li­ge Thi­sted dren­ge (nu bosat i Købe­havn), der spil­ler melan­kolsk og tungsin­dig alter­na­tiv rock. Før hed den fire mand høje grup­pe Won­der Rub­ber Stars, men nu har de så valgt sig at skif­te det til det mere bil­led­ska­ben­de Mag­no­lia Sho­als, hvil­ket på dansk bety­der Mag­no­lia Sti­mer. Nav­net er taget fra et digt af Syl­via Plath, og den poe­ti­ske åre løber også gen­nem Mag­no­lia Sho­als tek­ster. Og med Nico­lai Noas dybe baryton har man et for­nemt fyrtårn af en vokal, der leder en hen mod des­pa­ra­tio­nen og en næsten bræn­den­de oprig­tig­hed. Noas stem­me giver i høj grad også min­del­ser om The Tin­der­sti­cks, Inter­pol med sit sand­pa­pirs hær­de­de stem­mebånd. Sel­ve klangsi­den har meget at tak­ke The Natio­nal for, og der anes også spor af dan­ske Cody og lige­le­des dan­ske The Gre­at Dicta­tors i de mere stil­le stun­der. Sidst­nævn­te er for­re­sten end­nu et godt bud på et upco­m­ing band, Musik Mig Blidt tid­li­ge­re har dæk­ket og som du bør tjek­ke ud, hvis du ikke ken­der det.

Men når det kom­mer til styk­ket, er Mag­no­lia Sho­als unik­ke og kan egent­lig ikke rig­tig sam­men­lig­nes, selv­om jeg lige før gjor­de for­sø­get. Vi har sim­pelt­hen at gøre med en ori­gi­nal musi­kalsk vare, som udlan­det alle­re­de efter­spør­ger over disken, inden vi i Dan­mark har fået den ned i kur­ven. Ban­det er nem­lig sig­net på det spansk/portugisiske pla­de­sel­skab Tsu­na­mi Music, og der­for er der alle­re­de fle­re kon­cer­ter i stø­be­ske­en nede i syd­eu­ro­pa, hvor vi her­hjem­me hal­ter, hvil­ket er en stor fejl. For vi har vir­ke­lig at gøre med både en emi­nent voka­list i form af Nico­lai Noa, og så band hvis stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de sjæl­dent er set.

I skri­ven­de stund har ban­det næsten lige udgi­vet den nye sing­le Look­ing For Love In Men­ge­le til deres kom­men­de 2013 album.

Men hvis ven­te­ti­den er for uhold­bar, kan man læg­ge sine ører til deres fire num­re lan­ge EP Life Dan­ced In The Flesh, som udkom i star­ten af 2012. På den­ne lil­le melan­kol­ske læk­ker­bi­sken, fin­der man hen­ri­ven­de og medri­ven­de san­ge som den alter­na­ti­ve folk­per­le The Sun Pou­red Over The Poor Side Of Town, hvor rolig for­tæl­ler røst, kni­tren­de el-gui­tar og hule trom­mesalg reso­ne­rer atmos­fæ­ren af en Twin Peaks agtig ver­den. Hel­ler ikke David Lynch har levet for­gæ­ves i det­te til­fæl­de. Ander­le­de ryt­misk og rock­et er With Good You Never Win. Gui­ta­ren får mere plads og er ikke hyg­ge­lig kni­tren­de mere, men skin­ger blu­sen­de, og Noas stem­me hæver også sit lyd­ni­veau. Det sam­me er til­fæl­det med I Will Roam Again, der går før­nævn­te sang i bede­ne men også adskil­ler sig med sin mere frem­træ­den­de bas­gang og ander­le­des trommerytme.

 

 

 

Så lad os bare håbe, at det er i star­ten af året 2013 at Mag­no­lia Sho­als kom­mer med deres debut pla­de, for den kan næsten ikke andet end at skuf­fe. Jeg glæ­der mig hvert fald som et lil­le barn.

Lidt ekstra guf til ventetiden.

 

Mag­no­lia Sho­als | Soundcloud

Mag­no­lia Sho­als | Facebook

Mag­no­lia Sho­als | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!