L E W — Drenched In Night EP

10 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

lew45

Jeg var meget begej­stret for L E W’s før­ste sing­le Keep Me Going, der udkom over et halvt år siden. Num­me­ret min­de­de mig lidt om et num­mer på sound­tra­ck­et til en fik­tiv moder­ne western med dens stø­jen­de og sitren­de gui­tar og Sara Lewis Søren­sens hjem­sø­gen­de vokal. Siden er en ny sing­le Dren­ched In Night udkom­met, som sam­ti­dig er tit­len på Saras før­ste og hidtil ene­ste EP, der er ind­spil­let, arran­ge­ret og pro­du­ce­ret i sam­ar­bejde med Rosa Lux, Anders Wal­lin, Anders Holst, Jakob Høy­er og Rune Borup.

Her fort­sæt­ter hun de gode tak­ter med den før­om­tal­te anden­sing­le som et klart høj­de­punkt. Igen er der lidt stø­vet, rå western over det, men den­ne gang er tonen mere dyster og skæb­nesvan­ger, og hvis vi bli­ver i wester­nu­ni­ver­set, kun­ne san­gen pas­sen­de ledsa­ger rul­le­tekster­ne efter vores (anti)helt på tragisk, men her­oisk vis har tabt det afgø­ren­de slag.

Tjek også den flot­te og nat­te­blå video til nummeret:

L E W — Dren­ched In Night from VJen­ny on Vimeo.

 

Nu er det ikke helt fair at pak­ke L E W’s musik ind i al den westernsnak. Gene­relt slår EP’ens lyd­bil­le­de på for­nem vis bro mel­lem føl­som og nær­væ­ren­de sin­ger-songwri­ting og væven­de stø­jrock, græn­sen­de til deci­de­ret drøm­men­de sho­e­ga­ze. Det bli­ver spæn­den­de at se, hvad næste udspil bli­ver. Poten­ti­a­let til at begå en kva­li­tets-LP er der i hvert fald til fulde.

Stream EP’en her via Spotify/WiMP:

  

 

L E W er i skri­ven­de stund ved at gøre sig klar til en ræk­ke kon­cer­ter i 2014. En dob­belt kon­cert med et andet kom­pen­tent navn, Roxy Jules på Husets Tea­ter skul­le være en rea­li­tet den 4 april, men fle­re kon­cer­ter vil sik­kert føl­ge. Hold der­for øje hvis du, lige­som jeg, agter at fan­ge L E W live. Et tip kun­ne være et føl­ge hen­de på Face­book (link herunder).

 

LEW | Homepage
LEW | Soundcloud
LEW | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!