Jul med Musik Mig Blidt

20 dec 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

jul gizmo

OBS: Det­te er en opda­te­ring af mit jule­ind­læg fra sid­ste år.

Der er meget godt julemu­sik, men holy !”!#¤!¤#! hvor er der også meget af det, som går mig på ner­verne — især det som radi­o­ka­na­lerne væl­ger at spil­le af for­tær­skede julehits.

Der­for har jeg gra­vet en ræk­ke alter­na­tive julesan­ge frem, du kan for­nøje dig med. Jeg har sam­let dem i et par play­li­ster, og det er mit håb, at det kan spre­de lidt jule­hygge hos dig, der ger­ne vil have et afbræk fra de sæd­van­lige julesange.

Du fin­der både ori­gi­nale julesan­ge og alter­na­tive cover­ver­sio­ner af kend­te klas­si­kere. Man­ge af klas­si­kerne er jo egent­lig gode san­ge, som bare er ble­vet spil­let så meget, at deres magi er fal­met. Der­for er for­tolk­nin­ger i min optik for­fri­skende. Lister­ne inde­hol­der både dan­ske og uden­land­ske kunstnere.

Trackliste:

01. Maps — Mer­ry Christ­mas (My Friend)
02. Carol Anne McGowan — When The Night Comes Falling
03. Foxtails Bri­gade — I’m Not Real­ly In The Christ­mas Mood
04. Husky Rescue — Far From The Storm
05. Sufjan Ste­vens — Christ­mas Unicorn
06. Kala-OK + Kir­sten & Marie — Julen Bli­ver Hvid
07. Postil­jo­nen — Oh, Hel­ga Natt
08. Scar­let Chi­ves — Det er Hvid Herude
09. The Kis­saway Trail — Last Christmas!
10. We Are Sere­na­des — Come Home
11. Figuri­nes — All I Want For Christ­mas Is You
12. Ings — Christ­mas Break!
13. Nite Jewel — All I Want For Christ­mas Is You (Mari­ah Carey Cover)
14. The Olym­pics — This Mes­sage Ain’t Cheap
15. Swim Deep — Sycamore
16. Math and Phy­sics Club — It Must Be Christmas
17. Kis­hi Bas­hi — It’s Christ­mas But It’s Not Whi­te Here In Our Town
18. Ice Creams Cat­hed­ral — Til Lyset Kom­mer Igen
19. Straw­ber­ry Whi­plash — San­ta Needs A Holiday
20. Niko­laj Nørlund/Giana Factory — En Helt Fan­ta­stisk Jul
21. Sle­ep Par­ty Peop­le — Silent Night
22. Thea & The Wild — This Christmas
23. The New Men­di­cants — ‘A Very Sor­ry Christmas’
24. Fre­edom Fry — Dark Christmas
25. Mari­ka Hack­man — O’ Come, O’ Come, Emmanuel
26. Maps fea­turing Pol­ly Scat­ter­good — In The Ble­ak Midwinter
27. Mr Litt­le Jeans — Dear Santa
28. Gran­dad­dy and Band Of Hor­ses — Hang An Ornament
29. Memoryhou­se — Christ­mas Island (The Andrew Sisters Cover)

 

Jeg har sam­let oven­stå­ende julesan­ge i en Spo­tify/WiMP play­li­ste (langt­fra alle er dog på strea­m­ingtje­ne­ster­ne) plus en mas­se andre jule­fa­vo­rit­ter. Jeg kun­ne jeg ikke dy mig for at smi­de noget jule­film­mu­sik ind i mik­set. Såle­des fin­der du John Wil­lams’ musik fra Home Alo­ne og de smuk­ke­ste høj­de­punk­ter fra Dan­ny Elf­mans sco­re til Edward Scis­sor­hands. Sidst­nævn­te er godt nok strengt taget ikke er en jule­film, men den har noget umi­sken­de­ligt vin­ter­melan­kolsk over sig, som jeg i man­ge år har for­bun­det med julen.

 


 

Anbefalinger: Julealbummer

Hvis du er mere til deci­de­re­de jule­al­bum­mer med sam­me kunst­ner fra ende til anden, har jeg et par styk­ker, jeg vil anbefale.

Mark Kozelek, der under nav­net Sun Kil Moon udgav et af årets abso­lut­te bed­ste albums (Benji), har under eget navn udgi­vet et helt nyt læk­kert jule­al­bum, hvor han for­tol­ker gam­le julesalmer!

 

 

Den dyg­ti­ge og lidt pud­se­lø­jer­li­ge Sufjan Ste­vens, som er med på listen med et par skøn­ne folkju­le­per­ler, er den ulti­ma­tive julesang­ma­ger. Han har udgi­vet to mas­sive box­sets af julesan­ge bestå­ende af både ori­gi­nale kom­po­si­tio­ner og for­tolk­nin­ger af tra­di­tio­nelle julesan­ge. Først kom Songs For Christ­mas i 2006 bestå­ende af fem EP’er med san­ge opta­get imel­lem 2001–2006. Sil­ver& Gold fulg­te i 2012 op med fle­re julesan­ge ind­spil­let imel­lem 2006–2010. I alt 10 EP’er med ikke min­dre end 100(!) julesan­ge for­delt på ca. 4 timer og 45 minut­ter! Dog en lil­le advar­sel, der er også en del absur­di­te­ter på!

 

 

 

Vores egen Jonas Peter­sen aka Hymns from Nine­veh udgav i 2011 album­met Endu­ran­ce In Christ­mas Time, der er fuld af smuk­ke, ved­kom­men­de fol­kop­pe­de julesan­ge, hvor julens var­me og sam­hø­rig­hed skin­ner tyde­ligt igen­nem. Et album, der hol­der et tårn­højt niveau!

 

 

Som rosi­nen i pøl­se­en­den får du den­ne skæ­ve og ekstremt under­hol­den­de julesang fra Wil­li­am Zeut­hen, der udkom sid­ste år.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!