Jeppe Kjellberg fra WhoMadeWho har gang i interessant solo-projekt

30 apr 2017 by Sasja Melgaard Lassen, No Comments »

Jep­pe Kjel­l­berg, der også er inklu­de­ret på guld­korns­li­sten fra marts, er nok mest kendt som san­ger og gui­ta­rist i det fest­li­ge indie-electro­ni­ca band Who­Ma­deWho, men har nu gang i et spæn­den­de nyt solo-pro­jekt ved siden af arbej­det med trioen.

Ind­til vide­re har Jep­pe Kjel­l­berg udgi­vet sing­ler­ne One Day og I Ask, der er front­lø­be­re til det kom­men­de album Circ­les, som er sat til at udkom­me den 5. maj 2017. Alle­re­de på de før­ste to sing­ler er det tyde­ligt at se, at Jep­pe Kjel­l­berg den­ne gang har valgt at se indad. De to sing­ler er der­med langt mere stil­le og introspek­ti­ve, i for­hold til den løs­slup­ne og dansab­le stil hos Who­Ma­deWho. Tek­ster­ne reflek­te­rer over indre kon­flik­ter og dæmo­ner, som vi nok alle sam­men kan nik­ke gen­ken­den­de til. I I Ask reflek­te­rer han bl.a. over menin­gen med det hele i ver­se­linj­en; “Can’t find a dee­per mea­ning, don’t know what to say. I ask myself about it”.

Før­stesing­len One Day udkom 3. marts 2017 sam­men med en video, instru­e­ret af den ita­li­en­ske gyser­films-eks­pert Marco Carciop­po, der per­fekt mat­cher den melan­kol­ske og dystre stem­ning i One Day. Video­en tager see­ren med på et bad trip, hvor hoved­per­so­nen mær­ker para­noi­a­en, og de indre dæmo­ner får frit løb. I lyrik­ken afspej­les det bl.a. i fra­sen: “Peop­le are sur­ro­un­ding me in eve­ry direction, they want a pie­ce of my bones.”

På før­stesing­len står Jep­pe Kjel­l­berg selv bag instru­men­te­ring og voka­ler, mens Tho­mas Bar­fod og Sekuoia står bag pro­duk­tio­nen sam­men med lyd­man­den Arni Berg­man Johanns­son. Sing­len er domi­ne­ret af et tran­ce­ag­tigt trom­me­gro­ove, mør­ke gui­tar­rif­fs og bip­pen­de synth-klan­ge, der leder tan­ker­ne hen på noget dystert og sci-fi-agtigt. Musik­kens dystre under­to­ne vir­ker super fedt sam­men med den gyse­rin­spi­re­re­de musik­vi­deo. Lyt til One Day og se om du ikke også får lidt para­noia efter at have set video­en til ende:

Jep­pe Kjel­l­bergs anden sing­le I Ask hav­de offi­ci­el pre­mi­e­re den 7. april, og blev udgi­vet sam­men med en video i mere mini­ma­li­stisk stil end One Day. I video­en er Jep­pe Kjel­l­berg og hans gui­tar hoved­per­so­ner­ne, og den­ne simp­le til­gang spil­ler også godt sam­men med stem­nin­gen i num­me­ret. I Ask bæres nem­lig frem af Kjel­l­bergs aku­sti­ske gui­tar og en meget føl­som vokal. Det er et meget smukt og dybt num­mer, der, som nævnt tid­li­ge­re, ser meget indad. Sam­ti­dig er I Ask meget luf­tigt med Kjel­l­bergs gen­ta­gen­de “Lala­la”, og de orgel­ly­de der kan høres bag gui­ta­ren, hvil­ket står i fin kon­trast til One Days mere mør­ke udtryk. Num­me­ret har alle­re­de over 100.000 afspil­nin­ger på Spo­ti­fy, og jeg kan også kun anbe­fa­le dig at lyt­te til det:

Album­met Circ­les er som sagt sat til at udkom­me 5. maj 2017, og i den for­bin­del­se hol­der Jep­pe Kjel­l­berg en relea­se­kon­cert på H15 i Kød­by­en. Kjel­l­berg kan der­u­d­over ople­ves den 15. juli, hvor han spil­ler kon­cert i Blå­gårds Kir­ke i København.

Kan man ikke ven­te så læn­ge, kan man føl­ge med på Kjel­l­bergs soundcloud, hvor han jævn­ligt deler ud af sin musik og hvor der lige nu lig­ger et bonusnum­mer fra Circ­les.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!