Interview med We Are The Way For The Cosmos To Know Itself

12 dec 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Flem­m­ing Bo Jensen

På tors­dag præ­sen­te­rer Musik Mig Blidt de to bands We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself og HunB­jørn live på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se (Læs mere om arran­ge­men­tet her).

I den anled­ning sat­te jeg Mads Kin­nerup og Julie Chri­sti­an­sen, der udgør 2/3 af WATWFTCTKI, i stæv­ne til et lil­le inter­view om deres debut-EP, musi­kal­ske udvik­ling, hvor­dan de skri­ver san­ge, hvor­dan de gør deres kon­cer­ter visu­elt inter­es­san­te samt deres frem­tids­pla­ner. Læs med her:

 


I har for­ny­lig udgi­vet jeres debut-EP Flas­h­ba­cks, og til­lyk­ke med en vel­lyk­ket udgi­vel­se! Kan i beskri­ve hvad jeres kunst­ne­ri­ske ambi­tion har været med udgivelsen?

Julie: Tak! Vi er super gla­de for at “Flas­h­ba­cks” er ude og den mod­ta­gel­se, den har fået.

Med “Flas­h­ba­cks” har vi for­søgt at ram­me et udtryk, som er nostal­gisk og retrospek­tivt, men sam­ti­digt har en frisk­hed over sig. Alt­så blan­de en vin­ta­ge, til­ba­ge­sku­en­de lyd med mere sam­ti­di­ge pro­duk­tio­ner. På sam­me måde er tek­ster­ne længsels­ful­de, men sam­ti­dig ful­de af håb for fremtiden.

Det er over 5 år siden, at I før­ste gang rør­te på jer med nog­le demo­er på soundcloud (som Musik Mig Blidt skrev begej­stret om), men I har først for­ny­lig udgi­vet jeres debut-EP. Kan I løf­te slø­ret for, hvor­for det har været så spar­somt på udgi­vel­ses­fron­ten ind­til nu, og kan I beskri­ve den rej­se I har været på siden i star­te­de og til nu?

Mads: Det har været noget af en rej­se for os de sene­ste 5 år. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself star­te­de ud som et live-base­ret orke­ster, hvor udgangs­punk­tet var at hen­te inspira­tion i 90ernes acid hou­se og kry­dre det med Julies vokal. Vi søg­te at fin­de en måde, hvor­på vi kun­ne være et band som spil­le­de acid-inspi­re­ret musik. Der­for var vi meget opta­get af at kun­ne spil­le kon­cer­ter, hvor der var plads til jams og at alting ikke var låst fast i en bestemt form. Alt­så var vi meget opta­get af styr­ker­ne ved at være et live­or­ke­ster. Så i nog­le år var det nok egent­lig ikke så inter­es­sant for os at udgi­ve de ting, vi spil­le­de. De eksi­ste­re­de bedst til vores koncerter.

Julie: På et tids­punkt begynd­te vi så at bli­ve mere inter­es­se­ret i at skri­ve gode san­ge. Vi dyr­ker sta­dig idéen om at kun­ne noget som et band, men det er på en anden måde nu. Fokus er ikke på at være et band, der jam­mer musik­ken frem med hver vores instru­ment. Nu er vi mere et kol­lek­tiv af tre men­ne­sker, som skri­ver san­ge sammen.

Kan I for­tæl­le lidt om, hvor­dan I gri­ber det an, når I skal skri­ve en ny sang? Og hvad bli­ver I inspi­re­ret af ift. musi­kalsk udtryk og tekstunivers.

Mads: I for­hold til at skri­ve san­ge, så tager vi tit udgangs­punkt i en maski­ne. Det kan være en synth, en samp­ler eller en trom­me­ma­ski­ne. Når vi har et for­løb, som vi synes er unikt, så går vi vide­re med det og laver vokal til det. Det kan bare være 4 eller 8 tak­ter, som kan star­te en hel sang. Men det skal helst have en sig­na­tur­lyd eller en essens fra star­ten. Det kan eksem­pel­vis være en stump sam­plet vokal, kla­ver eller en unik synth-lyd.

Jeg ved, at I gør en del ud af jeres lives­hows. Kan I beskri­ve den visu­el­le side af jeres lives­hows, og hvor­dan den bidra­ger til den ople­vel­se, I ger­ne vil give publikum?

Mads: Vi har valgt at byg­ge vores instru­men­ter selv, så de er flot­te at kig­ge på. Det er pri­mært nog­le hjem­me­byg­ge­de samp­le­re med kæm­pe sto­re blå knap­per. Så resamp­ler vi vores stu­di­e­ind­spil­nin­ger og afspil­ler dem igen live med vores samp­le­re. Og så har vi også en mas­se lys med!

Hvad er næste skridt for We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself og hvad med på læn­ge­re sigt?

Julie: Vi spil­ler en tour i Tys­kland til for­å­ret. I for­hold til udgi­vel­ser, så kom­mer der et remix og en live­ver­sion af nog­le af de nye san­ge ud snart.

 


Bil­let­ter til dob­belt­kon­cer­ten med HunB­jørn tors­dag d. 13/12 med kon­cert­start kl. 20.30 (døre kl. 20.00) kan købes via Bil­let­to for 60 kr. + gebyr eller til 70 kr. i døren.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/186693128883295/

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!