Interview med albumaktuelle multi-instrumentalist og musiker Emil Duviér

11 sep 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

For et par uger siden tik­ke­de der en mail ind fra Emil Duviér om, at hans debutal­bum Pie­ces vil­le udkom­me to dage efter i hans eget navn. Nav­net Emil Duviér sag­de mig først intet, men min nys­ger­rig­hed blev vakt, da mai­len blandt andet nævn­te, at Emil er tid­li­ge­re med­lem af ban­det Ban­di­na Ié, som han var med til at stif­te i 2010 og hvis album Synek­do­ke var blandt mine favo­ri­tal­bums fra 2017. Der­u­d­over lød pres­se­med­del­el­sen loven­de, idet den blandt andet beskrev musik­ken som et eks­pe­ri­men­te­ren­de popal­bum mæt­tet med nyklas­si­ske kom­po­si­tio­ner og fuld af elek­tro­ni­ske tek­s­tu­rer og sam­men­flet­te­de atmosfærer.

Flot­te ord, men kun­ne album­met leve op til det? Skep­tisk sat­te jeg mig til at lyt­te, men fra de før­ste toner i åbnings­num­me­ret What Has Yet To Come var jeg som tryl­le­bun­det. Efter en rej­se gen­nem ni til­gæn­ge­li­ge og melo­disk stær­ke num­re, der sam­ti­dig er kom­plek­se og eks­pe­ri­men­te­ren­de med man­ge smuk­ke detal­jer, ander­le­des instru­men­te­rin­ger og gen­re­kryds­nin­ger samt avan­ce­re­de ryt­mespor at gå på opda­gel­ser i, lag­de jeg forun­dret og impo­ne­ret høre­te­le­fo­ner­ne fra mig. Kig­ge­de lidt ud i luf­ten, sat­te dem mål­ret­tet på ører­ne igen og hør­te album­met forfra.

Det er med andre ord et ambi­tiøst og flot debutal­bum, der fortje­ner og kræ­ver at bli­ve hørt man­ge gan­ge, for­di det har så man­ge lag og lyde at udfor­ske, sam­ti­dig med at melo­di­er­ne sej­rer. Det er alt­så ikke så nem en bedrift end­da at for­e­ne pop­pe­de ele­men­ter med det eks­pe­ri­men­te­ren­de og avant­gar­de. Jeg får end­da lyst til at smi­de en refe­ren­ce til Radiohead/Tom Yor­ke i den sammenhæng!

Lyt til Pie­ces herunder:

 

Interview med Emil Duviér

Jeg håber du er ble­vet nys­ger­rig på at vide mere om Emil Duviér, for her­un­der kan du læse et inter­view med Emil og bli­ve klo­ge­re på hans bag­grund, inspira­tions­kil­der, ind­spil­nings­pro­ces­sen med album­met og hans frem­tids­pla­ner med projektet.

 

Hvad er din musikalske baggrund og hvorfor satte du dig for at starte dette projekt og lave dette album? 

Jeg har nok altid været mest inter­es­se­ret i at lave musik, men gen­nem tiden har jeg haft ret man­ge for­skel­li­ge ind­gangs­vink­ler. Jeg spil­le­de vio­lin som barn, begynd­te at pro­du­ce­re musik på com­pu­ter som tee­na­ger — og i nog­le år tro­e­de jeg, at jeg skul­le være pia­nist. Jeg star­te­de på MGK (Musi­kalsk grund­kur­sus, red.), men fandt hur­tigt ud af, at det, som tal­te til mig, var at skri­ve og pro­du­ce­re musik. Jeg kun­ne mær­ke, at det at skul­le spil­le på en bestemt måde slet ikke var mig, og at jeg var bedst, hvis jeg kun­ne få lov at bru­ge min intu­i­tion og være kreativ.

Her­ef­ter star­te­de jeg sam­men med nog­le ven­ner instru­men­tal post-rock ban­det Ban­di­na Ié (ban­dets album “Synek­do­ke” var blandt mine favo­ri­tal­bums fra 2017, red.), som jeg var en del af i man­ge år. Der kom et tids­punkt for nog­le år siden, hvor jeg kun­ne mær­ke, at jeg hav­de brug for at foku­se­re 100% på mit sol­opro­jekt. Det var nogen­lun­de sam­ti­dig med, at jeg star­te­de på min bachel­or i Elek­tro­nisk Musik og Lyd­kunst, hvor jeg pend­le­de mel­lem Køben­havn og kon­ser­va­to­ri­et i Esbjerg.

Der hav­de jeg mulig­hed for at gå fra loka­le til loka­le og opta­ge alt fra modu­lar-synt­he­sizer til vibrafon.

Album­for­ma­tet var for mig det helt rig­ti­ge, da jeg ikke hav­de noget musik lig­gen­de nog­le ste­der. Og det der­for var en “blank page” — en mulig­hed for at udgi­ve en hel pla­de på én gang, der rent æste­tisk hæn­ger sammen.

 

Hvad er dine inspirationskilder og hvordan var skrive– og indspilningsprocessen? 

Jeg elsker at lyt­te til en mas­se for­skel­lig musik, så min inspira­tion er ret bred. I den afslut­ten­de pro­ces af den­ne pla­de har jeg nok lyt­tet mest til bra­si­li­ansk tro­pi­cália – sær­ligt Chi­co Buarques “Con­strução” – kraut­ro­ck-bands som NEU og CAN og så en hel del afri­kansk musik med kunst­ne­re som Fela Kuti, Zim­bab­we Sho­na Mbira Music og Tho­mas Mapfumo.

Pie­ces” har taget tre år og har været en ret omfat­ten­de pla­de at lave. Nog­le få num­re som “Eigh­tyT­hous­and Ligh­ty­ears” er skre­vet på kla­ver og har været en pro­ces om at arran­ge­re det, som alle­re­de var skrevet.

De fle­ste ide­er er dog skabt ved at åbne slu­ser­ne, tryk­ke record og impro­vi­se­re mig frem uden at tæn­ke for meget over hvil­ken ret­ning, musik­ken skul­le gå før meget sene­re i processen.

Der­for har man også nog­le næt­ter kun­ne fin­de mig hop­pe manisk rundt med en tam­burin, da det var lige dét, num­me­ret hav­de brug for.

Det er vig­tigt for mig at være kre­a­tiv, reflek­te­re og eks­pe­ri­men­te­re hele vej­en igen­nem fra før­ste ide til det fær­di­ge mix. Det har uden tvivl resul­te­ret i et kæm­pe arkæ­o­lo­gisk arbej­de, hvor jeg har skul­le gra­ve mig ind til ker­nen af ide­en. Men det ska­ber sam­ti­dig en detal­je­rig­dom — lag der ikke nød­ven­dig­vis er hør­ba­re i før­ste gennemlytning.

Alle num­re­ne har eksi­ste­ret i utal­li­ge udga­ver; brud­styk­ker af tid­li­ge­re ver­sio­ner er gemt i musik­ken. For mig føl­tes det, som om at den tid, der er gået imens, er ble­vet fore­vi­get som små frag­men­ter af noget, der engang var.

 

Hvad er dine fremtidsplaner med projektet? 

Lige nu arbej­der jeg kon­cen­tre­ret på en EP til at føl­ge op på den­ne pla­de. En EP, som jeg for­hå­bent­lig kan udgi­ve engang til vin­ter. Ud over det plan­læg­ger jeg at kom­me ud og spil­le en mas­se kon­cer­ter med den­ne pla­de. Live tager jeg Mik­kel Old­rup med på trom­me­ma­ski­ne og Anna Roe­mer med på guitar/effekter – og så har jeg pla­ner om at sam­le et fuldt band til at spil­le nog­le lidt stør­re koncerter.


 

Alt på Pie­ces er pro­du­ce­ret, sun­get og spil­let af Emil selv.

Pla­den er udgi­vet på på vinyl og digi­talt på det nylig etab­le­re­de arti­stcom­mu­i­ty No Tech­nique.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!