Interview — Goodbye Lisichka

2 nov 2016 by Signe Rønsov, No Comments »

13115951_926290867496997_5205162443993585709_o

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer på fre­dag 3 for­mi­dab­le arti­ster fra den dan­ske upco­m­ing sce­ne til arran­ge­men­tet MMB Præ­sen­te­rer (Vol. 5): Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka. I den for­bin­del­se har vi snak­ket med hver enkelt artist om deres musi­kal­ske vir­ke, inspira­tions­kil­der, skri­ve­pro­ces og meget mere. Her er andet inter­view i ræk­ken med Good­bye Lisi­chka. Læs og før­ste inter­view med Aar­hu­si­an­ske Yune her.


Hvor­når og hvor­dan star­te­de Good­bye Lisi­chka som musi­kalsk projekt?

Til­ba­ge i 2013 blev Dan­ny og Tobi­as eni­ge om at det var tid til at star­te et nye musi­kalsk pro­jekt. De hav­de beg­ge spil­let i adskil­li­ge bands men var eni­ge om at det­te nye pro­jekt skul­le være ander­le­des. Det skul­le nem­lig bestå af lut­ter skøn­ne musik­folk og good vibes. De send­te en sang til Ger­da der var hoo­k­ed med det sam­me. Ban­det blev hur­tigt udvi­det med Jonas og Rune <3             

Hvil­ke musi­kal­ske inspira­tions­kil­der træk­ker i på? Nævn ger­ne både dan­ske og udenlandske.

Vi er alle kæm­pe musi­kel­ske­re og lyt­ter til meget for­skel­ligt musik. Vi lader os både inspi­re­re af pop/rock kunst­ne­re som Blur, Beck, Radio­he­ad, Dir­ty Pro­jectors, St. Vin­cent, Goril­laz og Arca­de Fire, men også af andre mere langt mere skæ­ve kunst­ne­re og gen­rer.          

Hvem i ban­det skri­ver og pro­du­ce­rer jeres musik?

Tobi­as og Ger­da skri­ver vores san­ge. Tobi­as dog langt de fle­ste. Så kom­mer de en tur igen­nem band­ma­ski­nen hvor vi sam­men arran­ge­rer num­me­ret og gør det til fæl­les eje. Vi ind­spil­ler, pro­du­ce­rer og mixer selv alt vores musik med Jonas der er en ene­stå­en­de og erfa­ren pro­du­cer ved roret. 

Hvil­ke følel­ser får jer til at ska­be musik? Kær­lig­hed, vre­de, hjertesorg?

Alt fra hver­da­gens peti­tes­ser til livets sto­re eksi­sten­ti­el­le spørgsmål. 

Jeg hører/ ser retro­per­spek­ti­ve ele­men­ter i både jeres musi­kal­ske og visu­el­le udtryk. For­klar lidt om hvor­dan i har opbyg­get jeres uni­vers — også ger­ne om andre elementer.

Vores musi­kal­ske og visu­el­le uni­vers er et pro­dukt at sam­ar­bej­det mel­lem os alle fem og er egent­ligt ikke skabt med hen­blik på at ram­me et bestemt udtryk. Vi er bare gået i gang med at lave musik, og så er det ble­vet til noget ret unikt, smukt og fedt – synes vi selv. 

I udgav jeres før­ste album sid­ste år — for­klar lidt om ind­spil­nings­pro­ces og skri­ve­pro­ces i for­hold til det album.

Vores debut­pla­de Sha­dow Rab­bits er ind­spil­let over i vores eget stu­die over nog­le måne­der. Skri­ve- og ind­spil­nings­pro­ces­sen var meget abrupt, og vi var en del i stu­di­et hver for sig og i små grupper. 

Er der nyt mate­ri­a­le på vej? For­tæl ger­ne om kom­men­de udgivelser.”

Vi har en pla­de på vej der er ind­spil­let over det sid­ste års tid. Vi er super gla­de for resul­ta­tet og glæ­der os sinds­sygt meget til at få den ud i ver­den. Det har været meget frugt­bart for os at træk­ke os til­ba­ge i stu­di­et og spi­se bol­cher og fin­de et lydu­ni­vers til album­met, som vi alle kan stå inde for. En af vores fæl­les styr­ker er nem­lig klart, at vi kom­mer fra vidt for­skel­li­ge musi­ske bag­grun­de, og at vores num­re der­for ofte bli­ver revet rundt, til alle er gla­de. Det giver et sære­gent og ret så fedt udtryk, som tyde­ligt ken­de­teg­ner den nye plade.

Hvad kan publi­kum for­ven­te af jeres kon­cert til Musik mig blidt præsentere? 

At vi selv har det vildt fedt med at spil­le sam­men på sce­nen, og at vi vil gøre vores bed­ste for at hive publi­kum med ind i vores musi­kal­ske univers. 

Lyt til Shad­dow Rab­bits her:

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!