Holy Other — Held

31 jan 2013 by Stinus, No Comments »

Holy-Other-608x608

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kirkeskov

Holy Other har været aktu­el i lidt under et halvt år med sin debut LP Held, der sam­ler op på sid­ste års frem­ra­gen­de EP With U, og er i den for­stand ikke højak­tu­el — og så dog. For­ny­lig offent­lig­gjor­de Roskil­de Festi­val nem­lig Holy Other som en del af pro­gram­met til som­mer, og jeg tænk­te, at det der­for var på sin plads med et nyt ind­læg om den­ne mysti­ske lydmagiker.

Før­ste gang jeg stif­te­de bekendt­skab med den­ne lyd­trold­mand, eller ret­te­re sagt Ole Lukø­je drøm­me­fan­ger, var til en Beach Hou­se kon­cert i Sto­re Vega, hvor han var sup­port. Her send­te han bas ud blandt publi­kum, der fik hjer­tet til at sprin­ge et par slag over, mens ens mel­lem­gulv blev tryk­ket om muligt end­nu fla­de­re end før af lyd­bøl­ger­ne fra højta­ler­ne. Men det var ikke kun bas­sen, der fik hjer­tet til at slå ujævnt, og det var ikke kun de mas­si­ve lyd­bøl­ger der fik mel­lem­gul­vet til at ryste. Nej, sel­ve musik­ken som han frem­brag­te bag sine knap­per på pul­ten var ren følel­ses­por­no. Den ene fre­kvens efter den anden send­te ens drøm­me på him­mel­flugt, og man min­de­des de gla­de stun­der lige­så meget som de sorg­ful­de. For der er på en gang noget euforisk håbe­fuldt og så alli­ge­vel sorg­mo­digt kær­ligt over Holy Other’s elek­tro­ni­ske impul­ser. Og den­ne aften var ingen und­ta­gel­se, hvor han tryl­le­bandt mas­ser­ne på gul­vet til at gå i erin­drin­gens til­ba­ge­sku­en­de tran­ce til de øje­blik­ke, hvor de sto­re følel­ser var og er på spil.

Holy Other dyr­ker en melan­kolsk kryds­ning mel­lem dub­step, R’n’B, hou­se og tehc­no og er en per­son, hvis blad end­nu er rela­tivt ube­skre­vet. Det gør dog ikke så meget, for langt vig­ti­ge­re er selv­føl­ge­lig sel­ve musik­ken. Hans evner både som solo­ar­tist og remixer er før omtalt i posi­ti­ve ven­din­ger i for­skel­li­ge ind­læg på Musik Mig Blidt, (hør bare hans remix af How To Dress Well og Aso­bi Seksu).

Sene­st udgav han som sagt LP’en Held. En debut der både skri­ger på nær­vær, mens den hvi­sker om ensom­hed, og den­ne balan­ce mel­lem de eksta­ti­ske kli­mak­ser og så de under­spil­le­de pas­sa­ger fun­ge­rer til per­fek­tion. Lidt lige­som man i livet kan føle sig glad, mens man inde­ni har en ulmen­de vemo­dig­hed. Det nogen vil­le kal­de melan­ko­li, og Holy Other er mester i den disci­plin at sæt­te lyd og toner på den­ne tve­del­te følelse.

Hvil­ke num­re er gode på Held kun­ne et spørgs­mål gå på? Sva­ret er dem alle sam­men, men der er selv­føl­ge­lig nogen der er træ­der mere frem end andre. Her skal frem­hæ­ves Ten­se Past, der på gang er hyp­no­ti­se­ren­de, mens den er smoo­th og sexet med sine voka­le udbrud og stem­nings­mæt­tet beats. Det per­fek­te sound­tra­ck til en nat hjem­me sam­men med kære­sten, hvor lag­ner­ne skal ple­jes. Apro­pos lag­ner så er det nog­le hvi­de af slagsen, der udgør cove­ret til både Held og With U, hvil­ket nok ikke er en til­fæl­dig­hed. For der er noget søv­nigt og intimt over Holy Other’s musik. På Love Some1 bli­ver orde­ne ”slow down” gen­ta­get gang på gang, og ens puls fal­der eks­po­nen­ti­elt, ind­til der bli­ver byg­get op til et kli­maks som i bed­ste James Bla­ke stil udfø­res med en bestan­dig bas. Et frem­ra­gen­de nummer!

Titelnum­me­ret Held tager dog pri­sen som album­mets bed­ste sang (selv­om der ikke lige­frem bli­ver sun­get). Gen­nem seks minut­ter bli­ver vi taget ved hjer­tet og hjer­ne og ført rundt i mane­gen omrin­get af min­der. Erin­drin­ger der får én til at dan­se til ens eget kær­lig­heds­brud. Det­te er det ulti­ma­ti­ve sound­tra­ck til vin­te­r­ens mør­ke og lyse sider, og Holy Other er man­den, der kan få din melan­ko­li til at bræn­de i fuldt blålys.


For­re­sten lig­ger hele Held album­met til down­lo­ad inde på youtu­be i sin ful­de læng­de, til dem der er sult­ne for mere. Tjek også lige det lækre Inpouring ved 07.43.

 

Og dem der rig­tig ger­ne vil se trold­man­den live, så har Roskil­de Festi­val som sagt boo­k­et ham til som­mer. Håber det bli­ver til den inti­me Glo­ria scene!

 

Holy Other | Soundcloud
Holy Other | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!