Guldkorn marts & april 2020

9 jun 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I den­ne omgang guld­korn vrim­ler det lidt mere end det ple­jer med kla­ver­bår­ne og i bre­de­re for­stand kom­po­si­tio­ner inden­for den nyklas­si­ske gen­re. Kla­ve­ret, det­te på alle måder smuk­ke instru­ment — både i udse­en­de, kon­struk­tion og klang, præ­ger sær­ligt listen for marts måned, da den såkald­te “Pia­no Day” d. 28. marts gav mig anled­ning til at gå på opda­gel­se i de man­ge nye num­re, som den­ne dag udkom over hele ver­den for at fejre kla­ve­ret og kla­ver­mu­sik. I den for­bin­del­se stød­te jeg også på andre nyklas­si­ske num­re med stør­re orke­stre­ring, nog­le gan­ge også uden kla­ver og med fokus på især stry­ge­re og elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Som altid, når jeg taler om den­ne gen­re (og i øvrigt også ofte, når det gæl­der andre gen­rer), vil du opda­ge, at jeg har en for­kær­lig­hed for et cine­ma­tisk udtryk, hvor man næsten ikke kan und­gå at få bil­le­der og asso­ci­a­tio­ner, imens man lytter.

Hvis du er nys­ger­rig på mere kla­ver­mu­sik, kan des­u­den du læse den­ne arti­kel om Pia­no Day 2020 der inde­hol­der link til min sto­re play­li­ste kun med kla­ver­mu­sik på Spo­ti­fy og Tidal.

Mens marts måneds guld­korn rum­mer mas­ser af klas­si­ske instru­men­ter, er april måned omvendt med fokus på mere ren­dyr­ket ryt­misk musik. Jeg vil­le ønske jeg kun­ne give alle num­re et par sær­skil­te ord med på vej­en. Det fortje­ner de i den grad, men da min tid desvær­re ikke ræk­ker så langt, må musik­ken tale for sig selv.

Dan­ske kunst­ne­re tæl­ler den­ne gang på tværs af både num­re fra marts og april:

SLOOP, Ast­h­ma­tic Harp, Tine Nymann, IKI, Rum­pi­stol, Schwarze Fik­tion, GRETA, Talitha Fer­ri, Lud­vig Moon, Jung­le­lyd, Myr­kur, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, BÜNNI, SILQUE, Kúlu, Jacob David og Tho­mas Haa­hr, Yune, Lil Cat, Jung­le­lyd, Haab, Hymns from Nine­veh, Flag Whi­te, AV AV AV og Cher­ryhe­ad.

God for­nø­jel­se!

Guldkorn marts 2020

1. Jon Hopkins — Sce­ne Suspended
2. The Cine­ma­tic Orche­stra — Wait For Now (Mary Lat­ti­mo­re Rework) [feat. Tawiah]
3. Augusti­ne — Viola
4. Many Voi­ces Spe­ak — Want It Kept
5. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
6. Tom Adams — Par­ti­c­le XIX (Good­bye Berlin)
7. Richard Luke — Love In Fal­ling (Ori­gi­nal Sco­re for Betty)
8. SLOOP — Worst Day
9. Ast­h­ma­tic Harp — Bird Of Paradise
10. Tine Nymann — Into the Daylight
11. IKI — Reflex (Rum­pi­stol Remix)
12. Hania Rani — Leaving
13. Nils Fra­hm — No Step On Wing
14. Aukai — Halcyon
15. Snor­ri Hal­l­grÌms­son — Acceptance
16. Båd — Kajak
17. Doug­las Dare — I Am Free
18. Ale­xan­dra Hamilt­on-Ayres — Whe­re 2
19. Schwarze Fik­tion — Cool Biki­ni Cool (2020)
20. Talitha Fer­ri — Home
21. Lud­vig Moon — Østerdalen
22. Japan, Man — Easy Target
23. Jung­le­lyd — Coffee
24. Char­lie Cun­ning­ham — Climb
25. Big Bla­ck Del­ta — Summoner
26. Still Life — When i begin to leave
27. Kevin Mor­by — I Was On Time
28. Flora Cash — In A Litt­le Bubble
39. Aji­mal — It’s Real (Sing­le Version)
30. Myr­kur — Vinter
31. Gre­at News — Rea­li­ty Show
32. Simen Mit­lid — Anyt­hing (feat. Benedikt)
33. AQUILO — Sober
34. DRALMS — Plants Behind Glass
35. Fre­edom Fry — Catalina
36. GRETA — Wild and Young
37. Moses Sum­ney — Polly

 

Ekstra guldkorn fra marts 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
2. Jung­le­lyd — Coffee
3. Haab — Lost
4. Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl
5. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
6. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Version)
7. Pol­ly Scat­ter­good — After You
8. Flag Whi­te — 15. marts
9. Ane Brun — Don’t Run And Hide
10. Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Atambire
11. Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Jung­le­lyd — Coffee

 

Haab — Lost

 

Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl

 

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Version)

 

Pol­ly Scat­ter­good — After You

 

Flag Whi­te — 15. marts

 

Ane Brun — Don’t Run And Hide

 

Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Atambire

 

Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

 

Guldkorn april 2020

1. Moses Sum­ney — Me in 20 Years
2. Augusti­ne — A Scent of Lily
3. Rich Auco­in — How It Breaks
4. Bla­ck Lilys — Col­or My Soul
5. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Under the Sun
6. BÜNNI — Out­ta Luck
7. Tourist — Elixir
8. SILQUE — The Love You Give
9. Opus Oran­ge — Tell It Like It Is
10. Sel­ma Hig­gins — Unru­ly Nature
11. Augusti­ne — Luzon
12. Kúlu — I’m Right Here
13. Jacob David & Tho­mas Haa­hr — Indfald
14. Haab — Lost
15. ionna­lee — Down by the lake (KRONOLOGI version)
16. Yune — Maple
17. Lorn — GUARDIAN 2
18. Moses Sum­ney — Cut Me
19. Lil Cat — I look hot in this dress
20. F.O.O.L — Revenger
21. Lou­is The Child — Eve­ry Col­or (with Foster The Peop­le) (Lut­t­rell Remix)

 

Ekstra guldkorn fra april 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing
2. Foreign Fields — Rose Colored
3. Luke Howard, Shards — Light Ascending
4. Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Understanding
5. AV AV AV — Express
6. I Bre­ak Hor­ses — The Prophet
7. Cher­ryhe­ad — Higher
8. Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)
9. Andrew Judah — Primrose
10. Rone — Human

Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing

 

Foreign Fields — Rose Colored

 

Luke Howard, Shards — Light Ascending

 

Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Understanding

 

AV AV AV — Express

 

I Bre­ak Hor­ses — The Prophet

 

Cher­ryhe­ad — Higher

 

Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)

 

Andrew Judah — Primrose

 

Rone — Human

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!