Piano Day 2020

28 mar 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I dag er det Pia­no Day, en hyl­dest­dag til kla­ve­ret, star­tet af kom­po­nist og pia­nist Nils Fra­hm i 2016. Den bli­ver afholdt på den­ne dag — årets 88. dag, for­di der er 88 tan­gen­ter på et klaver.

Ver­den over fejrer pia­ni­ster det­te majestæti­ske instru­ment dagen igen­nem med at udgi­ve nye num­re eller live­strea­me hjem­me­kon­cer­ter fra de soci­a­le medi­er. Egent­lig var der et væld af kon­cer­ter i den vir­ke­li­ge, fysi­ske ver­den plan­lagt, men de fle­ste er aflyst pga. Cor­o­na-kri­sen. Det gæl­der desvær­re også Pia­no Days Copen­ha­gen.

Jeg elsker kla­ve­ret som instru­ment, hvad den tro­fa­ste læser vil vide. Det er ikke noget til­fæl­de, at mine guld­korns­play­li­ster for det meste inde­hol­der en del neoklas­si­ske kom­po­si­tio­ner, hvor kla­ve­ret ofte har en cen­tral rol­le. Kla­ve­ret er i min ver­den noget magisk. Det er et ekstremt kom­plekst instru­ment, der kan bestå af op imod 12.000 indi­vi­du­el­le dele. 12.000! Alli­ge­vel er kla­ve­ret emi­nent til at for­mid­le følel­ser rent, ærligt og umid­del­bart. Den musik, der kom­mer ud af et kla­ver, føles meget men­ne­ske­lig og besid­der i min optik en form for rå, urgam­mel, musi­kalsk skøn­hed. Kla­ver­mu­sik­ken kan for­stær­ke reflek­sion og for­dy­bel­se og hjæl­pe med at sæt­te tem­po­et ned, træ­de et skridt til­ba­ge og mær­ke efter — i hvert fald den type kla­ver­mu­sik, som jeg favo­ri­se­rer og dyr­ker, der sam­ti­dig rum­mer en melan­kolsk og drøm­men­de dimen­sion med spræk­ker af håb og lys.

Kla­ver­mu­sik er også glim­ren­de egnet som sound­tra­ck til man­ge af de inden­dør­sak­ti­vi­te­ter, som man­ge men­ne­sker i skri­ven­de stund enten er tvun­get til eller aktivt væl­ger for at beskyt­te deres med­men­ne­sker mod smit­te. Det er godt at læse til, lave mad til, male til, spil­le bræt­spil til, læg­ge pus­le­spil til — og ja, fort­sæt selv listen.

Det var man­ge ord. I vir­ke­lig­he­den vil jeg bare ger­ne dele en mas­se fan­ta­stisk kla­ver­mu­sik med dig.

Over de sid­ste man­ge år har jeg løben­de kom­pi­le­ret en play­li­ste med mine favo­rit­num­re, hvor kla­ve­ret er det bæren­de instru­ment. Jeg har døbt play­li­sten Pia­no Magic. Den inde­hol­der over 200 num­re, og play­li­sten vil løben­de bli­ve opda­te­ret med nye favo­rit­ter (nye­ste til­fø­jel­ser er i øvrigt i bun­den af playlisten).

Vælg selv hvil­ken strea­m­ing plat­form, der pas­ser dig bedst nedenunder.

Lyt via Spo­ti­fy her.

Lyt via Tidal her.

Lyt via Youtu­be her.

Men inden du går i gang, så start lige med Jon Hopkins’ nye­ste sing­le Sce­ne Sus­pen­ded, opta­get live i Sid­ney Ope­ra Hou­se (net­op live­strea­met) samt samt Nils Fra­hm’s No Step On Wing fra album­met Emp­ty, der udkom i dag i anled­ning af net­op Pia­no Day 2020. Beg­ge dis­se kom­po­ni­ster er i øvrigt blandt min abso­lut­te yndlingskunstnere.

I ind­spil­let form med stren­ge­in­stru­men­ter og den sær­li­ge atmos­fæ­ri­ske (elek­tro­ni­ske) baggrundsstøj/rumklang, som Jon Hopkins mestrer til perfektion:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!