Guldkorn juni 2014

15 jul 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may334345

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Her føl­ger en ræk­ke af de num­re, der har gjort størst ind­tryk på mig i løbet af juni måned.

To dan­ske kunst­ne­re har sne­get sin på listen i den­ne måned. Mile­va, der impo­ne­re­de mig så meget at jeg tid­li­ge­re på måne­den skrev et ind­læg dedi­ke­ret til den­ne nye spæn­den­de duo. Kill J, der er til­ba­ge med en vaske­æg­te slo­w­bur­ner og Indi­ans har lagt smuk lyd til sound­ta­ck­et til fil­men The Fault In Our Stars.

Der er noget fær­re num­re på den­ne juni­li­ste, end der ple­jer at være, men det skyl­des at nog­le num­re er reser­ve­ret til en snart kom­men­de som­mer­play­li­ste i ste­det! Hold øje med den!

Trackliste:

1. Maps — To The Sky (M83 Remix)
2. Vaults — Premonitions
3. Mile­va — Magi Mileva
4. Indi­ans — Oblivion
5. Sylvan Esso — Coffee
6. Cari­bou — Can’t Do Wit­hout You
7. Vio­let Swells — Into The Ether
8. TV Girl — Pantyhose
9. Tom Adams ‑Migra­tion
10. Banks — Drow­ning (Dave Glass Ani­mals Remix)
11. KIll J — You Have Ano­t­her Lover
12. Phi­lip Selway — Com­ing Up For Air
13. Jen­ny Lewis — Just One Of The Guys
14. Fre­edom Fry — The Sea Invisible
15. Low Roar — Vam­pi­re On My Fridge
16. Jes­sie Ware — Tough Love
17. The Pains Of Being Pure At Heart — Eurydice
18. Luluc — Wit­hout A Face

 


Om Gukornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.


 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!