Mileva

23 jun 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

mileva

Jeg har fået til­sendt en sang fra en ny inter­es­sant dansk kon­stel­la­tion, der kal­der sig Mile­va. Bag det­te kunst­ner­navn gem­mer der sig en duo — Tik­ki Has­sel­ri­is (tid­li­ge­re gui­ta­rist i electro-duo­en Rang­le­klods) og Aslak Svane.

Sam­men pro­du­ce­rer de alter­na­tiv pop med både elek­tro­ni­ske og klas­si­ske ele­men­ter. Balan­cen mel­lem dis­se to udtryk er noget nær per­fekt på det ene num­mer, der ind­til vide­re er onli­ne. De elek­tro­ni­ske ele­men­ter er under­spil­le­de i form af synt­h­bas og en ambi­ent klang­fla­de i mel­lem­spil­let. Bru­gen af vio­lin, trom­mer (læg mær­ke til den let­te trom­men på bæk­ken!), cel­lo, fly­gel­horn og trom­pet giver num­me­ret en orga­nisk skønhed.

Num­me­ret sti­ger grad­vist i inten­si­tet, og til sidst løf­ter Tik­ki Has­sel­ri­is’ fine luf­ti­ge vokal num­me­ret til uane­de høj­der, idet hun samp­ler sig selv, så man som lyt­ter får for­nem­mel­sen af at være omrin­get af vokal har­moni. Hen­des vokal­bi­der cirk­ler vægt­løst rundt om hin­an­den og ska­ber sam­men med alle de før­nævn­te instru­men­ter en slags sym­fo­nisk hvir­vel­vind i en svulstig finale.

Mile­va har i øvrigt opfun­det deres helt eget blan­dings­sprog hvor både lat­in, engelsk og dansk ind­går i tek­stu­ni­ver­set. Måske er det lidt fjol­let og går ud over for­stå­el­sen af ind­hol­det, men især det lat­in­ske synes jeg egent­lig lyder ret gra­ci­øst. Man kom­mer let til at tæn­ke på island­ske Sigur Rós, der også opfandt deres eget sprog — Hopelan­dic (især på det frem­ra­gen­de album ( ), hvor for­san­ger Jón­si ude­luk­ken­de syn­ger på det­te smuk­ke fan­ta­si­s­prog). Stem­men bli­ver i beg­ge til­fæl­de brugt mere som musi­kalsk instru­ment end som egent­lig for­mid­ler af bud­ska­ber — med­min­dre man selv­føl­ge­lig gør sig det besvær at over­sæt­te det lat­in­ske (hvad jeg ikke har orket).

Tekst:

Sen­tio sen­seab­le eluvio
Magi Manio eccen­tric lucio
Exci­to som­nia euferi
Magi Manio Spel­l­bo­und me

Ani­ma Amen­ti epiphany
Immor­tal libi­do lucidity
Poe­ta Anu­bis psychosis
Alberts wife Mile­va in me

Mag­na reve­la­tion, Duo Mun­dus in finis vivo
Divi­nus occul­ta ori­go, Dea Plu­via Putatio
Domi­nus nox Mr. Morfeus,
Mercuri­us Cir­kus Maximus

Magi Mile­va Alberts Wife
God send a red fly, drip­ping with my hair dye

 

Mile­va | Facebook

Mile­va | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!