Fokus på Origami Sound (pladeselskab)

22 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Foto: Lau­ren Treece

Det rumænsk­ba­se­re­de pla­de­sel­skab Ori­ga­mi Sound, som også rum­mer søster­sel­ska­ber­ne Far­ver og Dark Clover er i den grad et besøg værd. Her fin­der du et slar­af­fen­land af gode udgi­vel­ser og talent­ful­de arti­ster på tværs af elek­tro­ni­ske gen­rer fra mørk indad­vendt dub­step ala Buri­al over drøm­men­de electro­ni­ca til nyklassisk/ambient inspi­re­ret materiale.

Fæl­lesnæv­ne­ren er at musik­ken for­mid­ler følel­ser, invi­te­rer til reflek­sion og maler bil­le­der på din net­hin­de. Det hele kan erhver­ves efter “name your pri­ce” prin­cip­pet. Fedt!

I det føl­gen­de kan du nyde udvalg­te num­re fra det sto­re katalog.

Vi star­ter i det dystre hjør­ne med dan­ske Odd Sha­pesFake Fee­lings fra debut EP’en Untold:

 

Den sid­ste måneds tid har det drøm­men­de og hyp­no­ti­se­ren­de num­mer Fal­lit været en del på repe­at i Musik Mig Blidt hulen på Amager.

En sim­pel melo­di og tung bas toner lang­somt frem i et trom­mespor. Melo­di­en kører i ring, men udvik­ler sig lang­somt til at bli­ve mere og mere stor­la­den. En lyd der min­der om en kaska­de af fug­lestem­mer fra et even­tyr­land over­ta­ger melo­di­en hen mod kli­maks, for­svin­der og bli­ver erstat­tet af mani­p­u­le­re­de vokal samp­les, der cru­i­ser videre.

Bag num­me­ret står dan­sker­ne Natal Zaks (Aebe­loe) og Theo­dor Clau­sen, der til sam­men dan­ner Averos. Duo­ens musik ram­mer græn­selan­det mel­lem melo­disk tech­no og electronica.

Her en anden Averos favo­rit, hvor det elek­tro­ni­ske bry­des af en aku­stisk guitar:

 

Next up er Mono­lift, to brød­re fra Por­to, Portugal:

 

Fill (også kendt som Bulb) er fra Rusland og har lavet det­te smuk­ke fil­mi­ske tra­ck, der inde­hol­der lige dele længsel og håb:

 

Rus­si­ske Vol­or Flex bevæ­ger sig på de sam­me sti­er som bri­ti­ske Buri­al med mas­ser af elek­trisk støj, regn­ful­de, måne­be­ly­ste gader og storbylængsel:

 

Det­te er kun en drå­be i havet i for­hold til det sam­le­de out­put fra Ori­ga­mi Sound, så hvis du kan lide mine udpluk vil jeg opfor­dre dig til at gå på opda­gel­se i det sto­re kata­log, der ofte bli­ver opda­te­ret med nyt. Følg med via nede­stå­en­de links.

 

Ori­ga­mi Sound | Soundcloud

Ori­ga­mi Sound | Homepage

Ori­ga­mi Sound | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. […] Vol­or Flex – Unfe­e­ling via Musik Mig Blidt […]

  2. […] Vol­or Flex – Unfe­e­ling via Musik Mig Blidt […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!