Flag White genopstår

7 mar 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bag Flag Whi­te står Bjørn Ale­xan­der Gøtzs­che Lan­ge, der tid­li­ge­re var front­mand i ban­det Death By Kite. Pro­jek­tet er for så vidt ikke nyt. Fak­tisk skrev jeg en arti­kel om Flag Whi­te til­ba­ge i 2013 på bag­grund af en ræk­ke meget loven­de demo­er, han hav­de lagt ud på sin Soundcloud- og Bandcamp-pro­fil. Gen­nem åre­ne har han med lan­ge mel­lem­rum lagt nye demo­er ud, som jeg stort set hver gang har inklu­de­ret på mine guldkorn-playlister.

Det ser nu ud til at Flag Whi­te bli­ver genop­li­vet for alvor, og at de tid­li­ge­re demo­er nu får en mere offi­ci­el udgi­vel­se i en skar­pe­re pro­duk­tion — og på dansk, hvor de tid­lig­ste demo­er var på engelsk. Siden decem­ber er to sing­ler udgi­vet — også på de stør­re strea­m­ingtje­ne­ster, og et fuld­læng­de­al­bum er des­u­den på trap­per­ne snart.

Både før­stesing­len med den finur­li­ge titel Intet & Væren/ Mor­far & Mor­mor samt anden­sing­len Ika­ros demon­stre­rer Bjørn Ale­xan­ders flair for at skri­ve gode melo­di­er. Jeg kan des­u­den vir­ke­lig godt lide den måde, melo­di­er­ne cirk­ler om sig selv, sam­ti­dig med at bea­tet bare kører der­ud­af. Den 80’er-inspi­re­re­de pop-rock­e­de lyd, kry­dret med støjgu­i­tar og lyse synt­hs, er pak­ket ind i en stor­la­den, rum­klangs­far­vet pro­duk­tion, som til­fø­jer en drøm­men­de dimen­sion, der vir­ker dra­gen­de på mig.

Selv lister Bjørn Ale­xan­der bands som The Cure og TV‑2 samt The War On Drugs som inspirationskilder.

Bjørn Ale­xan­der for­tæl­ler selv om san­gen Intet & Væren/ Mor­far & Mor­mor:

Mor­far & Mor­mor’ hand­ler om den der søgen efter et stå­sted og noget iden­ti­tet, som både jeg selv og – er jeg sik­ker på – man­ge andre ”twen­ty- og thir­ty-somet­hin­gs” her i vores i øvrigt dej­li­ge land ople­ver. Hvad skal man væl­ge, når man kan væl­ge alt? San­gen var den før­ste, jeg skrev på dansk og jeg kan mær­ke, at jeg føler mig hjem­me i det dan­ske sprog på en anden måde end jeg gjor­de og gør på engelsk. På engelsk vil­le jeg nok hel­ler ikke være begyndt på en så ’nøgen’ tekst som den her, hvor f.eks. min mor­mor er med. Min mor­mor, som er så senil at hun ikke selv ved – og der­for hel­ler aldrig kan for­tæl­le os andre – hvor, i sin egen ver­den, hun bor. Er det på ple­je­hjem­met, som hun vist­nok tror er min mors barn­doms­hjem i Viborg? Er det i min mor­far og mor­mors hus ned til søen i Ry, eller er det i hen­des eget barn­doms­hjem i Skive?”

Her får du anden­sing­len Ika­ros, som tid­li­ge­re var på engelsk:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!