Eksklusiv premiere: Suns Of Satan — Sidespring

29 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Suns Of Satan front cover photo

Det er mig en stor glæ­de helt eks­klu­sivt at kun­ne præ­sen­te­re debutal­bum­met Sidespring fra et nyt band på den dan­ske stjer­ne­him­mel, duo­en Suns Of Satan. Det udkom­mer offi­ci­elt først man­dag den 3. juni, men du kan alt­så høre det her på Musik Mig Blidt alle­re­de nu!

I den­ne arti­kel kan du strea­me album­met, bli­ve klo­ge­re på hvad det er for en stør­rel­se, og til sidst kan du end­da læse et mini-inter­view med bandet.

Suns of Satan er et musi­kalsk sam­ar­bej­de mel­lem den dansk-nor­ske san­ger, kom­po­nist og per­kus­sio­nist Kri­sti­ne Bjørg Mar­kus­sen og hen­des hus­bond, mul­ti-instru­men­ta­list Jep­pe Søn­der­gård Knudsen.

På trods af nav­nets asso­ci­a­tio­ner til mere aggres­si­ve musik­gen­rer, lyder Suns Of Satans nær­mest stik mod­sat; Det er alter­na­tiv pop, kom­plet med sød­me­fuld vokal, fine melo­di­er, finur­li­ge og per­son­li­ge tek­ster på dansk og mas­ser af nuan­cer og kan­ter rent instru­men­talt. De skæ­ve instru­men­tale indslag er især båret af lege­tøj­skey­bo­ards, samp­le-key­bo­ards, hånd­byg­get synt­he­sizers, rum­klangs­drev­ne twang-gui­ta­rer og afri­kansk per­kus­sion, mens tun­ge bas­gan­ge giver bund til alle de skrø­be­li­ge ele­men­ter. Alle kom­po­si­tio­ner er af Kri­sti­ne Bjørg, og ægte­par­ret har pro­du­ce­ret musik­ken i fællesskab.

Sidespring er et album, der vok­ser på en, og som jeg per­son­ligt ikke er ble­vet træt af, selv­om det har været i rota­tion i Musik Mig Blidt hulen på Ama­ger næsten hver dag i de sid­ste tre uger. Det skyl­des dels de gode melo­di­er og de man­ge fine detal­jer i lyd­bil­le­det, men især tek­ster­ne er noget, jeg langt­fra er fær­dig med at gå på opda­gel­se i. Dansk­spro­get lyrik er ellers ofte noget, jeg har et lidt anstrengt for­hold til. I kraft af, at det er mit moder­sprog, kan jeg i sagens natur ikke und­gå at lyt­te efter tek­ster­ne og bli­ver ofte skuf­fet over, at det er banalt og fuld af kli­chéer og flos­k­ler. Dis­se fæl­der und­går Kri­sti­ne Bjørg hel­dig­vis behæn­digt. Man får rent fak­tisk lyst til at spid­se ører! Lyrisk er san­ge­ne ori­gi­na­le, per­son­li­ge og ærli­ge i kraft af deres nai­vi­sti­ske præg. De hand­ler om kon­tra­ster­ne i livet — om hjem­me og væk, mand og kvin­de, det gode og det onde og om liv og død.

Dele af tek­stu­ni­ver­set afspej­ler helt spe­ci­fikt Kri­sti­ne Bjørgs mod­stri­den­de følel­ser i for­bin­del­se med, at hun miste­de sin mor til can­cer, på sam­me tid som hen­des anden søn blev født. Bjørgs musik var det sid­ste musik, hen­des mor lyt­te­de til, inden hun døde, og såvel som musik­ken beskri­ver følel­ser­ne omkring at miste, skab­te den også et fæl­les bånd mel­lem mor og dat­ter i deres afsked med hinanden.

Sidespring er del­vist opta­get i Dan­mark af Suns Of Satans grund­be­sæt­ning Kri­sti­ne Bjørg, Jep­pe Søn­der­gård, Anders Ørbæk og Peter Skib­sted og del­vist i Tuc­son, Arizo­na af Bjørg og Søn­der­gård sam­men og med hjælp fra med­lem­mer fra loka­le bands såsom Giant Sand og Gol­den Boots. Bjørg og Søn­der­gård rej­ste til Tuc­son for at ind­fan­ge den­ne bys spe­ci­el­le lyd, og erfa­re­de under­vejs at Tuc­sons lyd pas­se­de rig­tig godt som et ekstra lag i deres musik.

Nu til sel­ve musik­ken. Vær­s­go at lyt­te på repe­at til Sidespring!

 

sunsofsatan

Inter­view, d. 28 maj, 2013

Hej Suns Of Satan, først og frem­mest til­lyk­ke med et char­me­ren­de og tan­ke­væk­ken­de album! Jeg synes, det bli­ver bed­re og bed­re, des mere jeg lyt­ter til det! 

Selv tak! Vi er glad for at du kan lide det.

Først vil jeg ger­ne spør­ge ind til jeres band­navn? Hvor­for skal Satan blan­des ind i det? Man kun­ne jo nemt tro, at I var et hardco­re metalband? 

Ja, vi håber lidt at bli­ve boo­k­et til Copen­hell, men Slay­er var vidst ret dyrt sid­ste år, så vi tror ikke de har råd… Men vi synes nav­net Suns Of Satan udtryk­ker de indre spæn­din­ger, der fin­des mel­lem gen­si­di­ge mod­sæt­nings­for­hold på en meget smuk måde; mand/kvinde, sort/hvid, kultur/natur, lys/mørke, ude/hjemme osv.

Hvad er jeres musi­kal­ske bag­grund? Hvor­når og hvor­dan begynd­te i at lave musik? 

Vi har beg­ge sun­get pro­testsan­ge hjem­me i hvert vores kol­lek­tiv som børn. Kri­sti­ne Bjørg lyt­te­de også rig­tig meget til kas­set­tebånd, som hen­des far kopi­e­re­de til hen­de, og lang­somt begynd­te hun at inter­es­se­re sig for musik og mere bevidst udø­ven­de, da hun som 18 årig tog til Gha­na for at stu­de­re afri­kan­ske trom­me­tra­di­tio­ner. Jep­pe er mere auto­di­dakt og mul­ti-instru­men­ta­list, og har også inter­es­sen for at pro­du­ce­re og opta­ge musik. Han har blandt andet lært en mas­se af at spil­le i Mes­sy Shel­ters og fra The Deso­to Caucus, der bidra­ger til hans eget pro­jekt, Pla­stic Hor­se. Suns Of Satan er før­ste gang Kri­sti­ne Bjørg skri­ver musik.

Hvem er i inspi­re­ret af i for­hold til jeres lyd­bil­le­de? Hvem er jeres forbilleder? 

Scar­lett Johans­son-pla­den Anywhe­re I Lay My Head, som er pro­du­ce­ret af TV on the Radio’s Dave Sitek har spil­let en stor rol­le. Den har David Bowie på kor og er ret fan­ta­stisk. Udover at vi gene­relt lyt­ter til en mas­se musik, er vi også inspi­re­ret af John Lennon/Yoko Ono, ryt­mer fra Gha­na og andre musik­tra­di­tio­ner. Bør­ne­key­bo­ards og under­li­ge, finur­li­ge lyd­bok­se. Kri­sti­ne er sam­ler og har en fin lyd-kol­lek­tion i form af mær­ke­li­ge percus­sion instru­men­ter og gam­melt skram­mel, hun har sam­let sam­men i for­skel­li­ge lan­de over årene.

Kri­sti­ne, dine tek­ster­ne er meget per­son­li­ge og hand­ler blandt andet om liv og død i den nære fami­lie. Hvor­for var det noget, du føl­te, du måt­te sæt­te ord på? 

Det er vist ikke så meget at sig om det udover det, der står i pres­se­med­del­el­sen. Men dét både at få børn og miste sin mor er meget betyd­nings­ful­de begi­ven­he­der, som musik­ken kan beskri­ve ander­le­des end tale kan. Men tek­ster­ne er også inspi­re­ret af at læse om Bour­di­eus struk­tu­ra­lis­me, og det at ophol­de sig i en ørken-by i USA, hvor for­bru­get er van­vit­tigt højt og vand­be­stan­den utro­ligt lav.

Er der nogen live-kon­cer­ter under opsejling? 

Ikke man­ge, men to i Aar­hus: på Radar, som sup­port for Lars & the Hands of Light den 1. juni, og så vores offi­ci­el­le pla­de­re­lea­se­kon­cert på A//Huset den 3. juni — her kan man også få Lam­brusco og Ostepops, samt høre to andre bands, Ban­ke­b­rett og Vectral. Vi er også i gang med at arran­ge­re en kas­set­tebånds­re­lea­se­kon­cert i København.

Er der nog­le andre nye ukend­te bands i vil anbe­fa­le her på falderebet? 

Lige for øje­blik­ket lyt­ter vi mest til for­skel­li­ge jazz-ting. Vi synes SVIN er et fan­ta­stisk band med deres math-heavy-jazz, og så selv­føl­ge­lig Kas­per Staubs trio, og Kolo­ni­ha­ven Uni­kum. Men det er også for­di vi spil­ler med dem, og på den måde lærer man deres musik at ken­de, og lærer alle kva­li­te­ter­ne ved det.

—————————————————————————————

Suns Of Satan udgi­ver deres debut­pla­de under en Cre­a­ti­ve Com­mons by-nc-sa licens på Fat­her Figu­re Records den 3. juni, 2013. Den udkom­mer på 12″ vinyl og som download.

 

Suns Of Satan | Homepage
Suns Of Satan | Facebook
Suns Of Satan | Bandcamp
Suns Of Satan | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!