Eksklusiv download og interview: Alberte Winding — Selv Uden Dig (Rosa Lux Remix)

2 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

552830_4045350009549_1578794668_n

Alber­te Win­ding udgav novem­ber 2012 sit album­met, Ønskes­ce­na­ri­et, der behand­ler kære­stesor­ger og jag­ten på tosom­hed. 6 elek­tro­ni­ske musi­ke­re har nu remixet selvalg­te san­ge fra album­met. Dis­se udkom­mer på et remixal­bum med tit­len Alber­te Win­ding & RemixS­ce­na­ri­et den 6. maj. De 6 kunst­ne­re er: Til­de, Ra:skl, Rosa Lux, Nan­koo, RDG og Jungle.

Det tra­ck, jeg er fal­det mest for, er Rosa Lux’ smuk­ke remix af Selv Uden Dig, som skil­ler sig ud ved at bru­ge elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler meget sub­tilt, være helt uden beats, som Rosa ellers nor­malt bru­ger i sin musik og have en utro­lig læk­ker, afslap­pen­de jazzet vibe.

Helt eks­klu­sivt har jeg fået lov at have num­me­ret til gra­tis down­lo­ad her på blog­gen i en uge fra dags dato. Så skynd dig at down­lo­a­de det, inden det er for sent!

Alber­te Win­ding — Selv Uden Dig (Rosa Lux Blu­e­bird Remix)

 

Jeg fik mig en lil­le snak med med Rosa om til­bli­vel­sen af remixet. Inter­viewet kan du læse her:

Hej Rosa, kan du for­tæl­le lidt om dit arbej­de med dit remix af Alber­tes Selv Uden Dig?

Fak­tisk var det næsten tera­pe­u­tisk at arbej­de med det remix. Jeg hav­de egent­lig ikke tid, for jeg var langt bag­ud med andre dead­li­nes og hav­de ikke lige hul igen­nem. Ærligt talt så var jeg fru­stre­ret, og føl­te mig låst i at lave musik til dan­se­gul­vet, så det var lidt for at prø­ve at tæn­ke på noget andet end det for­hån­den­væ­ren­de pro­jekt, at jeg åbne­de Alber­te-num­me­ret og lag­de det op i Logic. Og så tog det ene det andet — det flød let og inspi­re­ret, og jeg lave­de stort set hele remixet på en dag. Og jeg var vildt glad og for­løst bag­ef­ter. Og sjovt nok var det andet pro­jekt plud­se­lig også nemt.

Hvor­for valg­te du lige net­op Selv Uden dig?

Jeg valg­te Selv Uden Dig, for­di tek­sten ram­te mig, da jeg lyt­te­de pla­den igen­nem. Hun syn­ger “der står en ny dag, jeg må hel­le­re ta’ den ind, gi’ den noget tøj på, tør­re nat­ten af dens kind.” Midt i sor­gen og mod­løs­he­den over at være ble­vet for­ladt, føler hun omsorg for dagen som var den et lil­le barn. Ansvar­lig­hed på trods af, at hun sik­kert mere hav­de lyst til at læg­ge sig og dø. Det gen­kend­te jeg og blev meget berørt af.

Sam­ti­dig var melo­di­en nem at have med at gøre. Jeg kun­ne nemt skif­te akkor­der ud og for­simp­le har­moni­se­rin­gen, som jeg hav­de lyst til. Og på den måde give den det udtryk, jeg synes vil­le være fint til den. Egent­lig star­te­de jeg med et beat under men end­te med at spil­le cel­lo på san­gen (Rosa spil­ler selv Cel­lo, red.) og drop­pe bea­tet. Jeg spil­ler cel­lo på ret man­ge af mine ting. Det stø­jer og kæler og gør lyd­bil­le­det dybere.

Hvor­for hed­der det “Rosa Lux Blu­e­bird remix”? 

Blu­e­bird remix hed­der det, for­di san­gen star­ter med en solsort, jeg har opta­get ude i min kolo­ni­ha­ve. Den har fået effek­ter på, så den lyder lidt som ide­en om en solsort. En spil­ledå­se solsort. En com­pu­ter­spils solsort. Fan­get i boks. Som den meka­ni­ske nat­ter­gal i even­ty­ret… Og den, nat­ter­ga­len, er så trist, og san­gen er så trist og sam­ti­dig jazzet, så der­for blu­e­bird i ste­det for bla­ck­bird. Så med solsort og alt det andet, jeg hav­de lavet ved san­gen, var det mig der var en bluebird…

——————————————–

 

Resten af num­re­ne kan du strea­me her­un­der. Jeg kan især lide NAN­KOO’s remix af De Sali­ges By og Til­des remix af Det Er Lør­dag. Sidst­nævn­tes remix har i øvrigt tid­li­ge­re været fea­tu­red på Musik Mig Blidt.

 

Rosa Lux har for tiden både gang i remixe­ri­et og sine egne produktioner.

Hen­des Monsters album fra 2011 står for­an en relea­se i Tys­kland, og det fejres på Berg­hain i Ber­lin den 30 maj, hvor titelnum­me­ret og dens video får pre­mi­e­re. Dju­ma Sound­sy­stem, Ogris debris og Han­nes Fis­cher har lavet remixes.

Rosa har også gang i sit Super Her­o­es — Les Grand Danois pro­jekt, hvor hun remixer gam­le klas­si­ke­re og nye kunst­ne­re. Ind­til vide­re er det ble­vet til remixes af san­ge fra TV‑2, Han­nah Sch­nei­der, Lars H.U.G, Niko­laj Grand­je­an, Jom­fru Ane Band og Choir of Young Believers.

De kan bl.a. strea­mes via Spo­ti­fy og Wimp.

 

Rosa Lux | Facebook
Rosa Lux | Soundcloud
Rosa Lux | Wimp
Rosa Lux | Spotify
Alber­te Win­ding | Soundcloud
Alber­te Win­ding | Wimp
Alber­te Win­ding | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!