Cody — Fractures

11 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sidst jeg skrev om dan­ske Cody var i for­bin­del­se med nog­le live video ses­sions, hvoraf jeg var meget begej­stret for det nye num­mer Clo­se The Door. Det­te stær­ke num­mer er at fin­de på den helt nye pla­de Fra­c­tu­res , som er fuld af flot­te arran­ge­men­ter og gode melo­di­er. I kraft af den rige instru­men­ta­tion fra de i alt 7 mand (her­af én kvin­de) er der rige­ligt med detal­jer, uden at san­ge­ne nogen­sin­de druk­ner i dem. Det er også et album der vok­ser ved genlyt.

Cody er sta­dig fol­ket med en sær­lig nor­disk melan­ko­li, som pas­ser per­fekt til det dan­ske efter­år. Lige­som vi nu så småt må sige far­vel til som­me­ren hand­ler pla­den også om brud i for­skel­li­ge afskyg­nin­ger, hvor­for den har fået tit­len Fra­c­tu­res.

For­san­ger Kas­par Kaae udtaler:

”Album­met hand­ler gen­nem­gå­en­de om at være på vej væk — at bry­de meget
noget som har været. Det er den slags ople­vel­ser, som har fyldt de sene­ste år, som nu er ble­vet til en pla­de. Det er brud, som er for­år­sa­get af poli­ti­ske beslut­nin­ger. Det er brud­det med ven­ner og kære­ster — de men­ne­sker, som man har haft tæt­test på. Det er brud­det mel­lem fan­ta­si, drøm­me og vir­ke­lig­hed. Og det er brud­det der sker, når døden ople­ves tæt på”.

Her er et par smagsprøver:

Cody — Disharmony

01 Dis­har­mony

Cody — August

05 august

Cody — Clo­se The Door

07 clo­se the door

 

Du kan også strea­me hele album­met via Spotify:

 

Fang Cody på deres Dan­mark­s­tur­né som ser såle­des ud:

13/09 HILLERØD, KLAVERFABRIKKEN (DK)
14.09 Musik­hu­set, Rønne
27.09 Stu­den­ter­hu­set, Aalborg
28.09 Voxhall, Aarhus
29.09 Lil­le Vega, Kbh.
30.09 Kulturmaskinen/Sort Søn­dag, Odense

Cody | Homepage

Cody | Facebook

Cody | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!