Cody live session

24 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Tom Spray

They Shoot Music, som sky­der live­ses­sions med bands på udvalg­te locat­ins rundt om i ver­den, men især i Wien, Ber­lin, Edin­burgh, Glas­gow og Køben­havn, har opta­get dan­ske Cody i det ned­lag­te Carls­berg bryg­ge­ri i Valby.

Den lune og inti­me stem­ning blandt det 7 band­med­lem­mer bræn­der igen­nem i musik­ken og står i skarp kon­trast til de sto­re gaben­de tom­me hal­lers kul­de. Cody for­vand­ler næsten hal­ler­nes frem­med­hed til noget hjem­ligt og trygt, og det­te bli­ver over­ført til lyt­te­rens posistion.

Det sid­ste num­mer Clo­se The Door er et nyt num­mer, der vil være at fin­de på den kom­men­de pla­de, ban­det arbej­der på. Det er sam­ti­dig min favo­rit af de tre med en stærk melo­di — noget som jeg en gang i mel­lem sav­ner hos Cody. Med dis­se gode tak­ter ser jeg meget frem til mere nyt fra bandet.

 

Hør i øvrigt man­ge fle­re live ses­sions fra andre gode bands på They Shoot Music.

 

Cody | Homepage

Cody | Facebook

Cody | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!