Another Juggle udgiver ny single: ‘Cities Crash’

7 apr 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I dag udgi­ver det dan­ske synth-pop band Ano­t­her Jug­g­le num­me­ret Cities Crash som offi­ci­el sing­le syn­kront i Dan­mark og Eng­land. Sing­len er taget fra det emi­nen­te debutal­bum Dan­ce Suns­hine, Dan­ce, der udkom her­hjem­me i star­ten af 2016, og som jeg hav­de på min liste over dan­ske favo­ri­tal­bums fra 2016. Fak­tisk er lige præ­cis Cities Crash nok mit ynd­lings­num­mer fra album­met (hvil­ket var grun­den til at num­me­ret også kom på min play­li­ste med de bed­ste san­ge fra 2016), selv­om jeg har meget svært ved at væl­ge en ynd­ling på et album, hvor niveau­et gene­relt er så højt, som til­fæl­det er her.

Num­me­ret emmer af længsel både via lyrik­ken, voka­lens blå tone, de svæ­ven­de synt­hs, de elek­tro­ni­ske trom­mer, de dan­sen­de gui­tar­fi­gu­rer og som prik­ken over i’et — den gjal­den­de saxo­fon til sidst. Resul­ta­tet er en befri­en­de drøm­men­de græn­sen­de til en befri­en­de kartar­sis hos lyt­te­ren. I hvert fald hos undertegnede.

Cities Crash er skre­vet på en længsel efter at være en del af byens liv i en peri­o­de, hvor det ikke var en mulighed.

En hjer­ne­rystel­se tvang mig for nog­le år siden til at hol­de sen­gen i alt for lang tid,” for­tæl­ler Emil fra Ano­t­her Juggle.

Han fort­sæt­ter: “I san­gen for­sø­ger vi i høj grad at skil­dre den enor­me lyst til at ven­de til­ba­ge til livet, som jeg hav­de. En lyst til det fest­li­ge og det let­te. Til det liv, jeg leve­de, ind­til jeg slog hove­d­et. Hvor jeg var i sync med min omver­den. Mens vi sam­ti­dig for­sø­ger at ind­fan­ge en grund­læg­gen­de melan­ko­li, som jeg tror, at man­ge ople­ver, den før­ste gang de fin­der ud af, at de ikke er usår­li­ge. En melan­ko­li, som min­der én om, at det hele er på lånt tid. Når jeg hører blæ­ser­ne på out­ro­en, så er det den slags melan­ko­li, jeg hører.

Mads Møl­ler fra Ani­madsion, som er man­den bag video­en for­tæl­ler følgende:

Inten­tio­nen med video­en til “Cities Crash” var at ska­be et stem­nings­bil­le­de, der afspej­ler num­me­rets drøm­men­de lydu­ni­vers. Rent prak­tisk ved at kom­bi­ne­re opta­gel­ser i lag med ani­me­ret gra­fik. Ansigts­lø­se sil­hu­et­ter blan­des med byg­nin­ger af glas, stål og beton — der hæves, sæn­kes og kol­li­de­rer — til tider i et vir­var af lys og far­ver. Lige­som num­me­ret skul­le video­en også ger­ne bære præg af kon­tra­sten mel­lem det melan­kol­ske og det opti­mi­sti­ske.”

I Dan­mark er sing­len det 3. sing­le-udspil fra pla­den, mens det i Eng­land vil være før­ste udspil fra en spe­ci­el engelsk udgi­vel­se af debutal­bum­met sene­re på året.

I Dan­mark udgi­ves sing­len via Tar­get Records og i Eng­land udkom­mer sing­len via Curious Fox Records og distri­bu­e­res igen­nem det legen­da­ri­ske sel­skab Rough Trade.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!