Vind koncertbilletter: King Gizzard & The Lizard Wizard

2 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

king gizzard

King Gizzard & The Lizard Wizard… Smag lige på det navn! Det lig­ger ret godt på tun­gen, ikke? Nav­net lyder sam­ti­dig til­pas syret, og ban­det er da også kendt for deres, sær­ligt i live­sam­men­hæn­ge, syre­trip­pen­de og jam­men­de sound. Ban­det gav efter­si­gen­de en vir­ke­lig medri­ven­de kon­cert sid­ste år på Roskilde!

Vind koncertbilletter

Det­te kan du selv få for­nø­jel­sen af at ople­ve den 22. febru­ar i Pum­pe­hu­set i Køben­havn, hvor det far­ve­ri­ge 7 mand sto­re austral­ske band giver kon­cert. Du kan end­da være hel­dig at vin­de 2 bil­let­ter (1x2 styks) via Musik Mig Blidt. Det er såre enkelt. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot­te sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 18. febru­ar med over­skrif­ten King Gizzard.

Psykedeliske afskygninger

Som sagt giver nav­net King Gizzard & The Lizard Wizard et kraf­tigt fin­ger­peg af ban­dets lydu­ni­vers. Det austral­ske band spil­ler hyp­no­tisk, skram­let og psy­ke­de­lisk rock/pop med kla­re refe­ren­cer til 60’erne lyd og Frank Zap­pa. Nog­le kal­der deres musik for gara­ge psych. Ban­det er dog ikke sååå nemt at sæt­te i bås. Fak­tisk kan der også af og til spo­res rester af jazz og blu­es i deres udtryk. Hvert album synes, at have sit egen distink­te far­ve i en bestemt ret­ning eller inden for et bestemt kon­cept. Når de efter min mening er bedst, lyder de lidt som et miks mel­lem Unk­nown Mor­tal Orche­stra og Con­nan Mock­a­sin, som nog­le læse­re måske kender.

På den mester­li­ge EP Quar­ters fra i som­mer er kon­cep­tet på det form­mæs­si­ge plan meget klart. Alle 4 num­re varer sim­pelt­hen præ­cis 1o minut­ter og 1o sekun­der! Her kan du glem­me alt omkvæd og trygt kaste dig ud på en musi­kalsk rej­se uden klar desti­na­tion bort­set fra næste bøl­gen­de, melo­di­ske gui­tar riff.

På det nye­ste og meget lyse, bekym­rings­lø­se album Paper Maché Dream Bal­loon er de elek­tri­ske gui­ta­rer skif­tet ud med aku­sti­ske, og ban­det benyt­ter des­u­den fløjte og har­moni­ka eksten­sivt! Resul­ta­tet er halva­par­te, men hyg­ge­lig og nær­mest wester­n­præ­get flower­power musik. Ja, nær­me­re kan jeg vist ikke kom­me det. Døm selv ud fra samp­le­ren fra soundcloud neden­for og find ellers album­met og ban­dets øvri­ge bag­ka­ta­log — 6 albums og en EP siden 2011 på strea­m­ingtje­ne­ster­ne. Du kan købe vinyl eller digi­tal down­lo­ads via King Gizzards Bandcamp.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!