Vind billetter til Youth Lagoons sidste koncert på dansk jord!

7 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Youth Lagoon frontman Trevor Powers' face is illuminated in a rainbow of colors as the artist deftly plays his electronic keyboard. (Michael Arellano/Emerald)

(Se hvor­dan du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen om 2x2 bil­let­ter til Youth Lagoons kon­cert i Pum­pe­hu­set den 25. febru­ar til sidst i indlægget.)

For få dage siden annon­ce­re­de Tre­vor Powers, at hans nuvæ­ren­de tur­né er hans sid­ste under kunst­ner­nav­net Youth Lagoon. Efter tur­néen ophø­rer Youth Lagoon som pro­jekt med at eksi­ste­re. Der­med er kon­cer­ten i Pum­pe­hu­set den 25. febru­ar sid­ste mulig­hed for at ople­ve Youth Lagoon live. Hel­dig­vis bety­der det ikke, at Tre­vor Powers er fær­dig med at ska­be musik:

The­re is so much left to say, but it will not be through Youth Lagoon (…) ending Youth Lagoon is just me moving somet­hing out of my way. I’m not quit­ting music ppl. far from it.”

Som Youth Lagoon har ame­ri­kan­ske Tre­vor Powers udgi­vet tre stu­di­e­al­bums siden 2011, hvor han debu­te­re­de med den anmel­der­ro­ste The Year Of Hiber­na­tion. Et album fuld af melan­kolsk magi.

Ynd­lings­san­ge­ne fra debu­ten er nok de nostal­gi­ske num­re Mon­ta­na og 17:

Youth Lagoon — Montana

 

Youth Lagoon — 17

 

Hvor debutal­bum­met er en rela­tivt indad­vent sho­e­ga­ze-præ­get stør­rel­se, der emmer af sove­kam­mer­pro­du­ce­ret stem­ning, demon­stre­rer det nye­ste album Sava­ge Hills Bal­l­room et langt mere udad­vendt og orke­stralt fuld­blo­digt album. Bl.a. bru­gen af blæ­se­re og lag­del­te trom­mer til­fø­jer noget pon­dus til Youth Lagoons lyd, som ikke er hørt før. Der er dog sta­dig noget ekstremt sår­bart i Tre­vor Powers’ musik, som i høj grad kan til­skri­ves hans spink­le og nær­mest por­ø­se sangstem­me, men hans vokal er ryk­ket frem i lyd­bil­le­det og er nu fri af effek­ter. Dis­se for­an­drin­ger gør Sava­ge Hills Bal­l­room til Youth Lagoons mest til­gæn­ge­li­ge album til dato.

 

Ynd­lings­num­me­ret her­fra er nok Hig­hway Patrol Stun Gun, som har den her smit­ten­de ener­gi over sig af fremad­ret­tet bevæ­gel­se. Per­fekt landevejsmusik!

 

En anden favo­rit er num­me­ret Rot­ten Human, der har fået en van­vit­tig smuk video, opta­get på naturs­køn­ne- og vil­de Island.

 

I et afsnit af podca­sten Song Explo­der for­kla­rer Tre­vor Powers, hvor­dan san­gen The Knower fra album­met blev til, samt hvor­for han tog til Bri­stol, det mest ukom­fortab­le sted han kun­ne kom­me i tan­ke om, for at ind­spil­le album­met. Alle san­gens dele­men­ter bli­ver gen­nem­gå­et og pil­let fra hin­an­den af kunst­ne­ren selv, som det er til­fæl­det i alle Song Explo­der afsnit. Virk­nin­gen er, at man som lyt­ter læg­ger mær­ke til nye detal­jer i num­me­ret og på den måde lyt­ter ander­le­des foku­se­ret, når san­gen bli­ver afspil­let i sin hel­hed som afslut­ning på afsnit­tet. Jeg elsker det!

Her­un­der kan du se musik­vi­do­en til The Knower og lyt­te til Song Explo­der afsnittet.

 

 

Vind koncertbilletter

I sam­ar­bejde med Smash!Bang!Pow! udlod­der Musik Mig Blidt 2×2 bil­let­ter til Youth Lagoons kon­cert i Pum­pe­hu­set den 25. febru­ar. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 22. febru­ar med over­skrif­ten “Youth Lagoon”. Vin­der­ne får besked dagen efter.

To opvarmningsbands giver fuld valuta for pengene

Før Youth Lagoon går på, sør­ger to gode nav­ne for at sæt­te stem­nin­gen. Mild High Club leve­rer til­ba­ge­læ­net, som­mer­lig syrepop, mens dan­ske Lhu­ma, som opt­rå­d­te på Musik Mig Blidts guld­korn­li­ste for juni måned, sør­ger for at du mister jord­for­bin­del­sen for en stund. Lhu­ma udgav et album i novem­ber sid­ste år med tit­len She Knight Rise, hvor­fra bl.a. den drøm­men­de og luf­ti­ge sing­le Human war­ri­or impo­ne­rer.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!