Vind billetter til Sigur Rós i Forum d. 7. oktober

2 okt 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

For før­ste gang i 8 år gæster Sigur Rós Køben­havn, når de med deres drøm­men­de og stor­slå­e­de kom­po­si­tio­ner ind­ta­ger Forum med “An Eve­ning With Sigur Rós” Lør­dag d. 7 oktober.

Det visu­el­le uni­vers er skabt af det sam­me team, som lave­de deres prisvin­den­de tour: “Knights of Illu­mi­na­tion”. Sigur Rós spil­ler den­ne aften hele to sæt. Ban­det vil træk­ke på deres sto­re musi­kal­ske bag­ka­ta­log, hvor de vil spil­le man­ge af deres iko­ni­ske san­ge, såvel som nyt, uud­gi­vet materiale.

En personlig yndling

Sigur Rós har om nogen for­met min musiks­mag. Da jeg blev intro­du­ce­ret til ban­det i 2004 hav­de de alle­re­de et emi­nent bag­ka­ta­log, der tal­te Ágætis Byrjun samt den ube­tit­le­de (). Jeg hav­de aldrig hørt noget lig­nen­de og faldt pla­dask for islæn­din­ge­nes særeg­ne form for post-rock med udstrak­te lyd­land­ska­ber, som den dag i dag ska­ber så stær­ke asso­ci­a­tio­ner til deres hjem­lands smuk­ke og unik­ke natur. Året efter at jeg opda­ge­de Sigur Rós udkom album­met Takk, som jeg hør­te til døde, og siden har jeg altid betrag­tet Sigur Rós som en af hove­d­ak­tø­rer­ne i min musikdannelse.

Der er noget ved Sigur Rós’ musik som for mig åbner døre til nær­mest reli­gi­øse, “lar­ger than life” ople­vel­ser — og jeg er ellers slet ikke reli­gi­øs! Sigur Rós har ofte age­ret sound­tra­ck til den melan­kol­ske og sår­ba­re side af mit sind. Både i ind­spil­let form og de gan­ge jeg har været så hel­dig at ople­ve ban­det live, har jeg haft ople­vel­sen af bare for­svin­de ind musik­ken — ind i nuet. Et nu hvor jeg ikke stil­ler spørgs­måls­tegn ved noget eller tæn­ker på noget sær­ligt. Alt er bare på pau­se, der fin­des kun musik­ken og en stærk følel­se af et bånd til Sigur Rós og deres univers.

Sær­ligt for­san­ger Jon­sis dra­gen­de fal­set taler direk­te til mig. Hans røst er kraft­fuld i al sin sår­bar­hed og ram­mer mig altid lige i hjer­te­ku­len. Sam­men med ban­dets stær­ke, san­se­li­ge visu­el­le side i live­sam­men­hæn­ge er det altid lig med en gåse­hud­s­frem­kal­den­de ople­vel­se. Jeg tror langt de fle­ste vil have den­ne ople­vel­se med Sigur Rós, hvis de har en åben indstil­ling, hva­den­ten de ken­der ban­det i for­vej­en eller ej.

Konkurrence: Vind 2 billetter

Musik Mig Blidt har fået to bil­let­ter til at udlod­de til en hel­dig læser til kon­cer­ten i Forum i Køben­havn d. 7. okto­ber. For at del­ta­ge skal du blot like Musik Mig Blidt på Face­book, fin­de lin­ket til det­te ind­læg på Face­book­si­den og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne fre­dag den 6. okto­ber kl. 20. Vin­de­ren bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!