Vind billetter til FREEDOM ROKK med stærkt dansk/islandsk line-up!

15 sep 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det gode dan­ske pla­de­sel­skab med det sprø­de navn Crun­chy Frog har stab­let en spæn­den­de, unik kon­certaf­ten på bene­ne. Til arran­ge­men­tet spil­ler de to dan­ske bands Nel­son Can og Feli­nes, samt island­ske Vök og Appa­rat Organ Quar­tet. Kon­cep­tet er døbt FREEDOM ROKK og mar­ke­rer 100-året for Islands selv­stæn­dig­hed fra Danmark.

FREEDOM ROKK afhol­des to gan­ge. Fre­dag d. 14/9 ske­te det i Reykjavik og tors­dag d. 20/9 går det løs i Pum­pe­hu­set i Køben­havn (kl.19–23.45). Det koster kun 200 kr., hvil­ket er et røver­køb, hvis du spør­ger mig!

Du kan her­un­der stif­te bekendt­skab med de optræ­den­de bands og aller­ne­derst læse, hvor­dan du del­ta­ger i lod­træk­nin­gen om 2x2 bil­let­ter til FREEDOM ROKK.

Apparat Organ Quartet

Ban­det blev oprin­de­ligt dan­net af den nyligt afdø­de, og efter min mening — geni­a­le kom­po­nist Jóhann Jóhanns­son som led i en serie af impro­vi­se­re­de kon­cer­ter. Nog­le gan­ge beskri­ver de deres musik som ”Maski­nel Rock ’n’ Roll”, og ban­dets lyd bevæ­ger sig da også mel­lem dansab­le floor-fil­lers og head­ban­gen­de hym­ner. Alt sam­men ser­ve­ret i en mik­s­tur af Kraft­værk-inspi­re­ret elek­tro­nik, blan­det med Daft Punk lig­nen­de robot­stem­mer og tun­ge rock­be­ats med smuk­ke melan­kol­ske melo­di­er. Et helt unikt band, som har sam­let fans over hele ver­den og må siges at være elek­tr­or­o­ck roy­alty. Live, såvel som på pla­de, spil­ler de på et væld af klas­si­ske og off­brand key­bo­ards og synt­hs — intet er programmeret.

Appa­rat Organ Quar­tet har et så over­væl­den­de setup, at ban­det sjæl­dent optræ­der live, så det­te er alt­så en unik mulig­hed for at ople­ve dem.

 

Vök

Vök laver drøm­men­de, elek­tro­nisk pop med fjer­nt klin­gen­de saxo­fon og gui­tar badet i rum­klang. Det min­der lidt om en blan­ding The XX og The Kni­fe. Ban­det har været på Musik Mig Blidts radar siden de opstod i 2013.

Efter to meget roste EP’er, som brag­te ban­det rundt og spil­le over hele Euro­pa, kom ban­dets før­ste album Figu­re i 2017. LP’en blev over­strøm­men­de mod­ta­get og kald­tes af The Line of Best fit for “a bril­li­ant debut album”. Efter ban­dets til dato stør­ste head­li­ne Euro­pa-tur­né og Sónar-festi­va­ler i både Reykjavik og Istan­bul bag sig, foku­se­rer de nu på arbej­det med det næste album, som udkom­mer i 2019.

Vök udgav for nyligt sing­len Auto­pi­lot. Lyt til den nye sing­le og par gam­le favoritter:

 

Nelson Can

Nel­son Can er et band, hvis fanska­re et støt vok­set igen­nem en årræk­ke. De laver rock­mu­sik uden brug af gui­tar(!), men alli­ge­vel for­mår trio­en at ska­be fede ener­gi­er med brug af kun trom­mer, bas og Seli­na Gin’s unik­ke stem­me, der veks­ler mel­lem det skrø­be­li­ge og kraft­ful­de. De debu­te­re­de på Roskil­de Festi­val i 2012, hvor Musik Mig Blidt i øvrigt hav­de for­nø­jel­sen af, at afslø­re nyhe­den om, at de var på pla­ka­ten. I år vend­te de til­ba­ge til festi­va­len og begej­stre­de både publi­kum og anmeldere.

 

Felines

Crun­chy Frogs sene­ste sig­ning er Feli­nes, som snart klar med deres nye EP Saying It Twi­ce Makes It Real. De to sing­ler (ud af EP’en seks num­re), der alle­re­de er ude, lyder sær­de­les lovende.

Ban­det består af Dit­te Mel­gaard på gui­tar, Mei-Long Bao på trom­mer og Asta Lou­isa Bjer­re på bas – alle tre på vokal – i stu­di­et og live sup­ple­ret af Kri­sti­an Bøn­lyk­ke på keys.

Feli­nes hav­de tid­li­ge­re et udtryk, der hav­de afsæt i gara­ge rock/punk, men deres nye lyd er inspi­re­ret af ”no wave” og den post-punk, der spi­re­de frem i New York, da 1970’erne gik på hæld. Resul­ta­tet er en art indie-rock med ele­men­ter af funk, jazz, pun­kro­ck og andre avant­gar­di­sti­ske nar­re­stre­ger, dre­vet frem af repe­ti­ti­ve ryt­mer og en vægt på musik­kens tek­s­tur frem for gængse fore­stil­lin­ger om har­moni og melo­di. Den­ne nye udga­ve af Feli­nes vir­ker meget over­be­vi­sen­de på mig!

En anden her­re, som er over­be­vist er den legen­da­ri­ske Rol­ling Sto­ne-skri­bent David Fri­cke, som efter ban­dets nyli­ge kon­cert til SPOT Festi­va­len, pri­ste ban­det i høje
ven­din­ger. Så mit gæt er, at ban­det også en stor ople­vel­se live.

Mens før­stesing­len Going Out fra den kom­men­de EP er et dun­kelt, aggres­sivt og eks­plo­sivt sla­ck­er-tra­ck på græn­sen til spo­ken word, bevæ­ger anden­sing­len Out­si­de sig i let­te­re sho­e­ga­ze­de luft­lag med en til­ba­ge­læ­net, takt­fast ryt­me, lyse, for­før­en­de vokal­har­moni­er og svæ­ven­de gui­tar­fi­gu­rer. Tjek de to sing­ler ud herunder:

 

Vind billetter

I sam­ar­bej­de med Crun­chy Frog udlod­der jeg 2×2 bil­let­ter i en kon­kur­ren­ce til FREEDOM ROKK tors­dag d. 20/9 i Pum­pe­hu­set. Alt hvad du skal gøre for at del­ta­ge er at hop­pe over på Musik Mig Blidts face­book­si­de, ins­ta­gram­pro­fil eller Twit­ter­pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kon­kur­ren­ce­op­sla­get, så del­ta­ger du i lod­træk­nin­gen! De to vin­de­re bli­ver truk­ket dagen før arran­ge­men­tet, d. 19/9 kl. 14 og kon­tak­tet umid­del­bart efter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!