Vind billetter til Alt‑J + Wolf Alice + Gengahr

17 feb 2015 by Søren Lund Korsgaard, 5 Comments »

alt-j2

På tors­dag kan du fan­ge et vir­ke­lig stærkt lineup, når alt‑J for før­ste gang, hvis vi ser bort fra grup­pens kon­cert på Nort­hsi­de Festi­val, spil­ler en head­li­ne kon­cert i Dan­mark (Tap1 i Køben­havn). Alt‑J er i sig selv et spæn­den­de band, men der­u­d­over får grup­pen sup­port fra to upco­m­ing bands, som jeg er meget begej­stret for! De to bands er Wolf Ali­ce, som jeg før har dedi­ke­ret et ind­læg til og Gen­ga­hr, som har figu­re­ret på to af mine Guld­korns­play­li­ster (okto­ber og januar).

Du kan læse lidt om de tre bands og lyt­te til eksemp­ler på deres musik i det­te ind­læg læn­ge­re nede.

Konkurrence

Kon­cer­ten er desvær­re udsolgt (der er dog en ven­te­li­ste), så jeg vil tro, at det har inter­es­se for en del der­u­de, at jeg har fået lov at udlod­de 1x2 bil­let­ter i en kon­kur­ren­ce! Yeah!

For at del­ta­ge skal du sva­re på spørgs­må­let: Hvil­ket Wolf Ali­ce num­mer kan du bedst kan lide og hvor­for? Den bed­ste begrun­del­se vin­der billetterne!

Skriv dit svar i en kom­men­tar til det­te ind­læg (hvis du er på for­si­den skal du tryk­ke på over­skrif­ten for at kun­ne kom­men­te­re i bun­den af ind­læg­get). Du kan også væl­ge at skri­ve dit svar i en kom­men­tar til nyheds­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil.

Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tors­dag for­mid­dag kl. 10! Vin­de­ren får besked umid­del­bart derefter.

Alt‑J

alt-j

Alt‑J er et finur­ligt navn, men når man hører ban­dets dit­to finur­li­ge musi­kal­ske udtryk giver det mening. For selv­om det på over­fla­den lyder som en kryds­ning mel­lem indie pop og rock, er det slet ikke så nemt at sæt­te i bås end­da. Selv kal­der Alt‑J det for folk-step, og måske er det for­di, Alt‑J deler den var­me lyd med folk-gen­ren men ofte er mere upbe­at end gen­ren nor­malt dikterer.

Såle­des bidra­ger bl.a. skæ­ve hip-hop ryt­mer, bru­sen­de synt­hs, skøn­ne vokal­har­moni­er og ikke mindst Joe New­mans til tider spøj­se, men char­me­ren­de vokal til en sam­let set gri­ben­de lyt­te­ro­p­le­vel­se. Alt‑J kan noget som få bands er i stand til. De appel­le­rer med deres “weird­ness møder gen­ken­de­lig­hed og gode melo­di­er” til indi­e­fol­ket såvel som til mainstreampublikummet.

Hvis du ikke ken­der ban­det, så start evt. med Bre­eze­blo­cks og Matil­da fra debutal­bum­met An Aweso­me Wave fra 2012 eller Eve­ry Other Freck­le og Hunger Of the Pine fra det andet og sene­ste album This Is All Yours.

Alt‑J | Homepage
Alt‑J | Facebook
Alt‑J | Spotify
Alt‑J | WiMP

 

Wolf Alice

wolf alice

Wolf Ali­ce har en ret eklek­tisk lyd, der vari­e­rer fra det power­pop­pe­de med rock- og grun­ge-ten­den­ser til mere mini­ma­li­sti­ske pro­duk­tio­ner ala The XX, og ende­lig kan der af og til også spo­res folk-elementer.

Ban­det har fået mas­ser af opmærk­som­hed fra diver­se blogs og medi­er­ne i hjem­lan­det Eng­land, her­un­der BBC Radio og Ama­zing Radio, der har været flit­ti­ge til at frem­hæ­ve ban­det som ”one to watch” over de sid­ste par år.

Jeg kan kun til­slut­te mig koret af lov­pris­nin­ger! Jeg er især glad for sing­len Bros fra 2013, som er en hyl­dest til ven­ska­ber. San­gen har en vir­ke­lig smit­ten­de ener­gi og giver altid mit humør et boost med dens gli­tren­de gui­tar og livs­be­kræf­ten­de tekst: “Sha­ke your hair, have some fun / For­get our mot­hers and past lovers / For­get eve­ry­one / Oh I’m so lucky / You’re my best friend.”

 

Blush og Heav­ne­ly Cre­a­tu­res er eksemp­ler på Wolf Ali­ce i deres mest chil­le­de hjørne:

Høre mere Wolf Ali­ce via din fortuk­ne kanal:

Wolf Ali­ce | Soundcloud
Wolf Ali­ce | Spo­tify
Wolf Ali­ce | WiMP
Wolf Ali­ce | Facebook

 

Gengahr

gengahr

Gen­ga­hr er et nyt og vir­ke­lig friskt skud på stam­men af psy­ke­de­lisk lyden­de rock/pop med læk­ker fal­set. Musik­ken rum­mer både var­me, char­me og sød­me og er så melo­di­øs, at det er svært ikke at nyn­ne med efter kun et par lyt!

Pro­duk­tio­nen er sam­ti­dig meget leven­de og orga­nisk og min­der i lyd­sig­na­tur om Unk­nown Mor­tal Orche­stra, Tame Impa­la og en anel­se MGMT. Ban­det har ind­til nu kun 3 num­re ude offi­ci­elt (+ et par tid­li­ge­re demo­er), men de lover sær­de­les godt for debutal­bum­met, der efter­si­gen­de skul­le udkom­me inden så længe!

Gen­ga­hr | Facebook
Gen­ga­hr | Soundcloud
Gen­ga­hr | Spotify
Gen­ga­hr | WiMP

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Comments

 1. Asbjørn Andersen siger:

  Mit ynd­lings num­mer med Wolf Ali­ce må klart være Blush. Er meget beta­get af det flot­te tem­po ‑og ener­giskift efter 2 minut­ter, hvor også den mand­li­ge vokal har fået plads i lyd­bil­le­det. Er klart mere til deres mere mini­ma­li­sti­ske og stil­le num­re, og det vil­le være en fed ople­vel­se at se dem live på torsdag.

 2. Mie siger:

  Jeg er helt forel­sket i Wolf Ali­ce og deres evne til at blan­de det føl­somt enk­le med det helt enormt lar­men­de. Der­for må min ynd­lings­sang med dem nok være Fluf­fy. Jeg vil­le elske ende­lig at få mulig­he­den for at høre dem stø­je igen­nem imor­gen, da jeg har grovlyt­tet til dem det sid­ste års tid efter for­san­ge­r­in­de Ellie var på for­sin­den af NME.

 3. Christine siger:

  Det er svært at give et ende­ligt bud på et ynd­lings­num­mer. Jeg er vild med ener­gi­en i et num­mer som Moa­ning Lisa Smi­le, men det er klart de mere stil­le num­re som Hea­ven­ly Cre­a­tu­res, Blush og især Whi­te Leat­her, der fan­ger mig. Både Blush og Whi­te Leat­her har lidt en The XX “wipe” over sig. Men Ellies stem­me er så fin blid og hæs, og i Whi­te Leat­her stem­mer det­te per­fekt overens med hen­des finur­li­ge og for mig ram­men­de tekst.

 4. Kaspar siger:

  Blush med det The XX-agti­ge gui­tar­spil i ind­led­nin­gen. Num­me­ret skif­ter der­ef­ter tem­po, hvor trom­mer­ne og den mand­li­ge vokal kom­mer til at ind­ta­ge lydu­ni­ver­set, der til slut fin­der til­ba­ge i sit drøm­men­de leje.

 5. Tak for alle de fine begrun­del­ser! Jeg synes, det var svært at bestem­me, hvem der hav­de den bed­ste, så jeg har truk­ket lod via http://www.randomizer.org/, og ud i den anden ende kom det num­mer der sva­re­de til Kaspar!

  Til­lyk­ke og bed­re held næste gang til jer andre!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!