Vind billetter til Akase på Beta!

28 jan 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

akase

(OBS! Læs læn­ge­re nede hvor­dan du kan være hel­dig at vin­de 2x2 bil­let­ter til Aka­ses kon­cert på Beta lør­dag den 13. febru­ar 2016 kl. 22!)

Aka­se (udta­les “A Case”) er et ret ube­skre­vet blad, og her­hjem­me helt ukend­te. End­nu i hvert fald. Hvis man kig­ger på de kunst­ne­re, som duo­ens electro-pop-lyd læg­ger sig op af, bur­de de kun­ne til­træk­ke et publi­kum i Dan­mark. Aka­se er nem­lig beslæg­tet med med kunst­ne­re som Sohn, James Bla­ke og Son Lux, som alle har etab­le­ret en vis fan­ba­se her­hjem­me. Aka­ses pro­duk­tio­ner veks­ler på for­nem vis mel­lem pop­pet stor­la­den­hed og nedt­o­net nor­disk melan­ko­li. Vir­ke­mid­ler­ne er bl.a. de sprø­de, vibre­ren­de synt­hs og afrun­de­de beats, en bas der sig­ter direk­te efter mel­lem­gul­vet og en inder­lig, sjæl­fuld vokal.

Aka­se er fra Leeds i Eng­land og er et sam­ar­bej­de mel­lem­sangskri­ve­ren Rob­bie Redway og pro­du­ce­ren Har­ry Agi­us, der også begår sig i det hår­de­re elek­tro­ni­ske mil­jø under nav­net Mid­land med bl.a. tra­ck­et ‘Tape Burn’.

Den 22. janu­ar udgav de deres debutal­bum Gras­pers. Album­met, som er et meget hel­støbt et af slagsen, hvor der er kælet for detal­jer­ne, er ble­vet til i hoved­sta­den Lon­don og er fær­dig­pro­du­ce­ret i Ber­lin af Ewan Pear­son, der har pro­mi­nen­te nav­ne som Depe­che Mode, M83 og Lady­t­ron på CV’et. Val­get af pro­du­cer giver god mening, da dis­se kunst­ne­res lyd også sag­tens kan spo­res i Aka­ses lydsignatur.

Tjek et par af Aka­ses sing­ler ud:

 

Jeg har også optur over det­te vir­ke­lig fede cover af The War On Drugs san­gen Under The Pres­su­re — både i ind­spil­let form og i en Sofar-ses­sion liveudgave:

 

Åbnings­num­m­ret og “slo­w­bur­ne­ren” Adrift er nok mit favo­rit­num­mer og læg­ger i øvrigt på album­met per­fekt op til Rust. 

 

Og stream så til sidst hele Gras­pers. Så er du klar til kon­cer­ten på Beta lør­dag den 13. februar!

Album­met kan også strea­mes via for­skel­li­ge andre strea­m­ingtje­ner her: https://k7.lnk.to/AKASEGraspers

 

Konkurrence:

Musik Mig Blidt udlod­der 2×2 bil­let­ter til Aka­ses kon­cert på Beta lør­dag den 13. febru­ar 2016 kl. 22! For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot­te sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 12. febru­ar med over­skrif­ten “Aka­se”.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!