Videopremiere: Hellas — POP — part II

22 mar 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hel­las er en instru­men­tal duo, som jeg i et styk­ke tid har haft et godt øje til og også tid­li­ge­re anbe­fa­let at tjek­ke i live-sam­men­hæng via Musik Mig Blidts Facebookprofil.

Duo­en består af Peter Sabroe (spil­ler også i Tårn og Schultz & Fore­ver), der er pia­nist og Jep­pe Juste­sen, som er trom­mesla­ger (spil­ler bl.a. i LAWAAI). I deres musik under­sø­ger de det klang­li­ge poten­ti­a­le i deres instru­men­ter, og udfor­sker græn­ser­ne for hvad dis­se kan — både hver for sig og i sam­spil med hin­an­den. Selv lister de moder­ne kom­po­ni­ster som Xen­akis og James Ten­ney og ambi­ent-pio­ne­rer­ne Harold Budd og Ryu­i­chi Saka­mo­to, som inspira­tions­kil­der. Jeg synes også, man kan ane inspira­tion fra tone­an­gi­ven­de neoklas­si­ske kom­po­ni­ster som Haus­chka og Nils Fra­hm.

Musik Mig Blidt kan i dag intro­du­ce­re video­en til part II af num­me­ret POP fra EP’en af sam­me navn fra 2017, som jeg synes er et meget smukt, mini­ma­li­stisk nummer.

I video­en løf­ter Hel­las slø­ret for, hvor­dan de med simp­le vir­ke­mid­ler som papir, clips, viske­styk­ker m.m. udfor­sker og ændrer lyden af deres instru­men­ter. Video­en er lavet af doku­men­ta­rist Wil­li­am Wivel, og den for­sø­ger at give svar på nog­le af de spørgs­mål, som POP — part I måt­te have rejst. På sam­me tid står den også i kon­trast til part I. Den er fil­met på moder­ne kame­ra i et 16:9 for­mat, og den er af mere kølig og beskri­ven­de karak­ter, hvor før­ste video spil­le­de på de nostal­gi­ske og var­me ele­men­ter i den ana­lo­ge æstetik.

Se part 1 herunder:

 

Duo­en udgav 2017 EP’erne 209 og POP, der viser grup­pens diver­si­tet. Fra det
mini­ma­li­sti­ske til det meget volum­ni­ø­se — fra det avant­gar­de til det mere
let­til­gæn­ge­li­ge. De har spil­let opvarm­ning for det hol­land­ske Joep Beving og fle­re og deres num­re er i rota­tion på The Lake Radio.

 

Per­son­ligt kan jeg bedst lidt, når duo­en bevæ­ger sig inden for et melo­disk, mere let­til­gæn­ge­li­ge udtryk, som til­fæl­det er på især POP og mit ynd­lings­num­mer fra Hel­las - Caledo­nia.  De har spil­let opvarm­ning for det hol­land­ske kla­ver­fæ­no­men Joep Beving og fle­re og deres num­re er i rota­tion på The Lake Radio.

Gå selv på opda­gel­se i Hel­las to udgiv­ne EP’er via Soundcloud.

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!