Via Mala — It Never Rains But It Pours (single)

24 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

via mala

Hør lige det her før­ste num­mer fra Via Mala! Det er pis­se fedt! Via Mala er en nystar­tet kvar­tet fra den Aal­bor­gen­si­ske under­grund, og er i den grad værd at hol­de øje med!

Via Mala kom­mer af lat­in og bety­der “Den onde vej”. Nav­net hen­vi­ser til det dua­li­sti­ske i men­ne­skets natur – hvil­ket også er det, ban­dets engelsk­spro­ge­de lyrik iføl­ge eget udsagn ofte kred­ser om.

Selv kate­go­ri­se­rer ban­det deres musik som atmos­fæ­risk grun­ge-revi­val, og det er rime­lig spot on. Før­stesing­len It Never Rains But It Pours træk­ker nem­lig tyde­li­ge trå­de til­ba­ge til 90’ernes grun­ge og indie rock, hvor Dizzy Mizz Lizzy, Kas­h­mir og Nir­va­na brød gen­nem lyd­mu­ren. Jeg er helt vild med den dyster­hed og des­pe­ra­tion, som især kom­mer til udtryk igen­nem voka­len — ja, når front­mand Niko­lai Lybæks vokal er aller­mest des­pe­rat og fan­de­ni­voldsk bli­ver stem­nin­gen næsten dysto­pisk, og man fore­stil­ler sig let, hvor­dan de sor­te sky­er med lyn og tor­den sam­ler sig i det fjerne.

 

En EP er på vej, der er opta­get i Bla­ck Tor­na­do Stu­dios, pro­du­ce­ret af Johan Gel­lett (bl.a. Baby In Vain, The Good The Bad,) og maste­re­ret af Tho­mas Holm (Get Your Gun, TM Hunter).

Jeg har fået lov at lyt­te til EP’en, og der er ingen slin­ger i val­sen! Fak­tisk er det godt fra fra start til slut, så du kan godt begyn­de at skrue for­vent­nin­ger­ne i vej­ret, hvis det­te før­ste udspil faldt i din smag!

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!